VTW en Aedes publiceren model ‘reglement financieel beleid en beheer’

De VTW en branchevereniging Aedes hebben samen een model voor een reglement financieel beleid en beheer voor woningcorporaties opgesteld. Het model is tot stand gekomen in nauwe afstemming met de Autoriteit Woningcorporaties (Aw) en voldoet aan de eisen die de Aw eraan stelt. Corporaties die het model hanteren, mogen hun reglement een maand later aan de Aw aanleveren dan de oorspronkelijke deadline van 1 september 2016.

Model-reglement
Het model-reglement (een lean-en mean-versie) geeft concreet aan waar een reglement financieel beleid en beheer volgens de wet aan moet voldoen. Er bleek bij corporaties een grote vraag om snel een dergelijk modelreglement te ontvangen, de deadline komt immers snel dichterbij. De Aw moet alle reglementen van corporaties beoordelen en goedkeuren. Daarom geeft de Aw er de voorkeur aan dat corporaties het model-reglement toepassen. Dan kan de beoordeling sneller verlopen.

Zelfstandig document
Het model is zo opgesteld dat het reglement een zelfstandig document wordt. Er hoeven dus geen statuten (zoals treasurystatuut, investeringsstatuut, verbindingenstatuut) te worden meegezonden. Op basis van de wet moet wel de meest actuele Meerjaren Begroting (MJB) worden meegestuurd. Hetzelfde geldt voor documenten met proces- en functiebeschrijvingen in relatie tot derivaten en beleggingen.

Toetsing
Het modelreglement financieel beleid en beheer is in afstemming met de Aw tot stand komen. Iedere corporatie is zelf verantwoordelijk dat het eigen reglement voldoet aan de Woningwet. Om te komen tot goedkeuring van het reglement voert de Aw een formele toetsing uit, er vindt in eerste instantie geen inhoudelijke toets op de doelstellingen plaats. De inhoudelijke toetsing (werking) maakt uiteraard wel deel uit van het regulier toezicht van de Aw.

Voor het indienen van uw aanvraag en aanvullende informatie kunt u terecht op de website van Autoriteit Woningcorporaties: https://www.ilent.nl/onderwerpen/autoriteitwoningcorporaties/goedkeuringen/reglement_financieel_beleid_en_beheer/.  

Deadlines (met / zonder gebruik model)
• Als een corporatie het modelreglement hanteert, wordt de deadline voor het indienen van een reglement financieel beleid en beheer bij de Aw met een maand verlengd naar 1 oktober 2016.

• Dit uitstel geldt niet als een corporatie een andere opzet voor het reglement gebruikt. Dan blijft de oorspronkelijke deadline van 1 september 2016 van kracht.

Handreikingen volgen
Aedes en VTW  maken voor corporaties nog meer handreikingen, gebruik daarvan is voor corporaties  facultatief.

• In juni volgt een handreikingen ter ondersteuning van het beoordelingskader scheiden/splitsen.  Die handreiking zal concrete voorstellen bevatten om vanuit de strategie van de corporatie te komen tot doelstellingen voor de bedrijfsvoering, het meten van de eigen prestaties en het afleggen van verantwoording.

• Als hulpmiddelen bij de implementatie van de Woningwet volgen tevens in juni handreikingen (inclusief een bovenliggend kader) over treasurystatuut, investeringsstatuut en verbindingenstatuut.


Terug