Concept aanpassingen BTIV naar de Tweede Kamer

Eind december 2015 is de consultatie voor de Veegwet Wonen en het bijbehorende BTIV (Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting) gesloten. Het ministerie wil met deze "veegwetgeving" een aantal technische en inhoudelijke foutjes uit de wet- en regelgeving halen. De VTW heeft ook van deze consultatie gebruik gemaakt.

De procedure voor de Veegwet Wonen loopt nog en zal - na parlementaire behandeling - per 1 januari 2017 ingaan. De aanpassingen voor het BTIV zijn al wel doorgevoerd en afgelopen week aan de Tweede Kamer gezonden. Het gewijzigde BTIV moet dan op 1 juli a.s. in werking treden. De VTW heeft zowel schriftelijk als in persoonlijke gesprekken met de ambtenaren aangegeven dat artikel 29 BTIV over de zogenoemde 'meldplicht' of 'informatieplicht' van de RvC richting de minister veel te zwaar is aangezet.

Aanpassing artikel 29 BTIV
Het ministerie stelt voor op artikel 29 van het BTIV te wijzigen, zodat verduidelijkt wordt hoe deze meldplicht gezien dient te worden. Zo wordt toegevoegd dat de verantwoordelijkheid bij 'het bestuur' ligt om melding te doen aan het ministerie. 
Het ministerie schrijft in de toelichting: "Deze tekstuele wijziging in artikel 29 van het BTIV drukt uit dat het primair aan het bestuur van de toegelaten instelling is om melding te doen van de in dat artikel genoemde gevallen aan de Minister voor Wonen en Rijksdienst. Laat het bestuur van de toegelaten instelling dit achterwege, dan kan de raad van toezicht een dergelijke melding aan de minister doen wanneer dat, gelet op de omstandigheden van het geval, door de raad van toezicht noodzakelijk wordt geacht. Met de wijziging in onderdeel b, van artikel 29 is een verduidelijking aangebracht, zodat duidelijk is dat ook indien sprake is van een onderlinge onenigheid tussen de leden van de raad van toezicht, waarbij zij er niet in slagen om tot overeenstemming te komen, daarvan een mededeling dient te worden gedaan aan de minister."

De VTW vindt deze tekst al een hele verbetering, maar er kan nog duidelijker worden aangegeven dat het om een 'klokkenluidersregeling' zou moeten gaan. Wel is goed om te zien dat het ministerie tegemoet komt aan de kritische geluiden van de VTW en anderen over de informatieplicht / meldplicht. Binnenkort wordt Erik-Jan van Kempen, directeur Woningmarkt van het ministerie van BZK, door de VTW geïnterviewd over o.a. dit onderwerp. Meer hierover in de e-NIEUWS van februari 2016 (nr. 1).

Voor andere wijzingen aan het BTIV zie het nieuwsbericht van Aedes.

Wijzigingen ten aanzien van het WSW
Minister Blok had in november 2015 reeds aangegeven in te willen grijpen in de governance van het WSW en het borgings- en saneringsfonds onder directere aansturing te plaatsen. "Dit is geen goede ontwikkeling," aldus VTW-directeur Albert Kerssies. "We hebben al eerder gezegd dat we ons zorgen maken over de onafhankelijke positie van het WSW. Deze maatregelen bevestigen dat."

Lees verder:
"Minister wil meer invloed op WSW" (Aedes, 26 januari 2016)
Governance WSW gewijzigd (VTW, 9 oktober 2015)
Kamerbrief: minister wil grip op het beleid van het WSW (VTW, 5 november 2015)
"Verdere beperking autonomie WSW" - opinie van Gerard Erents en Koos Parie (VTW, 12 juni 2015)


Terug