Nieuwe modelreglementen woningcorporaties gereed

De nieuwe modelreglementen voor bestuur en raden van commissarissen van woningcorporaties zijn gereed. Aedes en de VTW hebben de modelreglementen samen laten opstellen.

Statuten (september 2015)
De nieuwe reglementen zijn een nadere uitwerking van de modelstatuten voor woningcorporaties, die de VTW eerder publiceerde. De modelstatuten moesten worden aangepast op basis van de nieuwe Woningwet en de nieuwe Governancecode. Woningcorporaties zijn verplicht om hun statuten voor 1 januari 2017 aan te passen.

Modelreglementen (januari 2016)
Corporaties kunnen de modelreglementen gebruiken om afspraken vast te leggen over bijvoorbeeld hoe het bestuur zich tot de RvC verhoudt of de manier waarop de corporatie nieuwe commissarissen werft. Er zijn reglementen beschikbaar voor het bestuur en de raad van commissarissen, en daarnaast ook voor de auditcommissie en de remuneratiecommissie.

“We zijn blij dat nu ook de modelreglementen beschikbaar zijn voor onze leden en de corporatiesector,” aldus VTW-directeur Albert Kerssies. “Het zijn geen dwingende teksten, maar wel een hulpmiddel waar corporaties veel aan kunnen hebben.”
 
De VTW dankt in het bijzonder het netwerk bestuurssecretarissen. Ook dank aan de overige partijen: Aedes, de klankbordgroep en de juristen voor de goede samenwerking. De VTW wil in de toekomst vaker gaan samenwerken met de bestuurssecretarissen.

Documenten
Model bestuursreglement woningcorporaties (Aedes/VTW, januari 2016)

Modelreglement auditcommissie (Aedes/VTW, januari 2016)

Modelreglement raad van commissarissen woningcorporaties stichting (Aedes/VTW, januari 2016)

Modelreglement selectie en remuneratie (Aedes/VTW, januari 2016)

Oplegnotitie modelreglementen

Schema van sturing en verantwoording woningcorporaties


Terug