VTW en Aedes werken samen voor professioneel opdrachtgeverschap

De VTW en Aedes gaan gezamenlijke bijeenkomsten organiseren over het opdrachtgeverschap bij corporaties en de rol van het interne toezicht daarbij.

Wat is opdrachtgeverschap?
Corporaties zijn de grootste opdrachtgever in de woningbouw en vastgoed is de grootste kostenpost van corporaties in hun bedrijfsvoering. Een kostenpost die direct beïnvloedbaar is middels de functie inkoop, oftewel opdrachtgeverschap.  Hoe je het opdrachtgeverschap invult is in eerste instantie de verantwoordelijkheid van de directeur-bestuurder, maar in tweede instantie die van de raad van toezicht.

Opdrachtgeverschap in de woningbouw is kort weg samengevat; de wijze waarop een organisatie, ten aanzien van haar verantwoordelijkheden in de gebouwde omgeving, haar interactie met de markt intern en extern vormgeeft en ten uitvoer brengt.
Het gaat hierbij om het maken van bewuste keuzes t.a.v. de themas marktbenadering, samenwerken met de markt en het risicomanagement wat daarbij hoort (het sluiten van contracten).

Efficiëntie in uitgaven
Woningcorporaties hebben de afgelopen jaren gezamenlijk ongeveer 6,5 miljard euro per jaar in hun woningvoorraad geïnvesteerd.  Voor het eerst sinds de brutering in 1995 staat de sector financieel fors onder druk. De sector levert via de verhuurderheffing ook een substantiële bijdrage aan het op orde krijgen van de rijksbegroting. Al krimpt de financiële ruimte bij corporaties, hun opgave niet.
Corporaties hebben de maatschappelijke opdracht om voor betaalbare en kwalitatief hoogwaardige sociale huisvesting te zorgen. De sector moet ook de komende jaren blijven investeren in verduurzaming van bestaande woningen, herstructurering van achterstandswijken, waar nodig het bouwen van nieuwe woningen. Om aan de verwachtingen van de samenleving tegemoet te kunnen blijven komen, is het dus zaak dat corporaties efficiënt met hun middelen omgaan.

Een belangrijke sleutel die de corporaties zelf in handen hebben om hun middelen efficiënt in te zetten is het moderniseren en professionaliseren van het opdrachtgeverschap.  Aedes heeft hiervoor een actief kennis programma lopen wat corporaties aanspoort tot professioneel handelen. Niet in de laatste plaats betekend dit dat opdrachtgeverschap hoger op de bestuurders agenda moet komen.

Intern toezicht
Een korte inventarisatie heeft geleerd dat de opdrachtgeversrol van de corporatie zelden op de agenda van toezichthouders staat. Zelfs bij corporaties die bekend staan als vooruitstrevend op dit terrein, is de betrokkenheid van de commissarissen bij dit onderwerp zeer beperkt. Interne toezichthouders kunnen en moeten bij uitstek de ontwikkeling van professioneel opdrachtgeverschap stimuleren en toetsen. Dit begint in de dialoog met het bestuur en strekt zich uit tot de relatie met de interne controller en de externe accountant. Concrete aanknopingspunten voor het intern toezicht zijn het streven naar vermindering van de bedrijfslasten en de invoering van de nieuwe Governancecode.

Bijeenkomsten
Aedes en de VTW organiseren in 2016 een aantal bijeenkomsten over het opdrachtgeverschap – en hoe deze door zowel bestuur als RvC / RvT ingevuld kunnen worden. 


Terug