Algemene Ledenvergadering en themabijeenkomst op 24 november a.s.

 Het bestuur van de VTW nodigt u als lid van de VTW van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering van 24 november a.s. Zoals gebruikelijk wordt de ALV voorafgegaan door een themabijeenkomst. Deze staat in het teken van de meerjarenstrategie 2017-2020.

Themabijeenkomst
De corporatiesector is volop in beweging, ook de komende jaren. Er is een nieuwe woningwet en de governancecode woningcorporaties is vernieuwd. Er wordt volop gediscussieerd over de toekomst van corporaties, met de kernvraag ‘waartoe zijn wij op aarde?’, samen met de belanghouders. Goed intern toezicht is hierbij onmisbaar. Er wordt de komende jaren dan ook veel gevraagd van het intern toezicht. VTW is bezig met het opstellen van de meerjarenstrategie 2017-2020. De hierboven geschetste ontwikkelingen zijn hierin leidend. Bij het opstellen van de strategie is de input van de leden onmisbaar. Tijdens de themabijeenkomst staat de meerjarenstrategie van de VTW voor 2017-2020 centraal. Het concept staat op het ledendeel van de VTW website. Er is veel gelegenheid voor interactie en discussie. Aan de hand van een presentatie, stellingen en vragen wordt u (digitaal) meegenomen in de meerjarenstrategie 2017-2020.

ALV
De ALV stelt op 24 november a.s. het jaarplan 2016 en de begroting 2016 vast. Ook staat de herbenoeming van Denise Bakker-van den Berg en de benoeming van een nieuw bestuurslid, Wouter de Jong, op de agenda.

Ineke Donkervoort, voorzitter van de PE-commissie, geeft een toelichting op de stand van zaken met betrekking tot PE en presenteert de resultaten van de nulmeting over RvC voorziters.


Terug