Regionale bijeenkomst in Limburg op 29 september jl.

Leo Urlings en Sjef Tilmans hebben in samenwerking met de VTW de aanzet gegeven voor regionale bijeenkomsten in Limburg. Op 29 september jl. vond de eerste regionale bijeenkomst voor toezichthouders bij Limburgse corporaties plaats in Maasbracht. Er blijkt onder de Limburgse VTW leden veel behoefte te zijn om met elkaar te spreken over diverse inhoudelijke thema’s, zonder daarvoor naar de omgeving van Utrecht te hoeven reizen.
 
Deze opzet is tevens een pilot voor regionale bijeenkomsten in andere delen van het land. Wilt u ook graag een regionale bijeenkomst in uw regio en/of (mede) organiseren? Geeft u dit dan door aan beleidsmedewerker Hans Geurts via h.geurts@vtw.nl / 030 25 25 762.

Thema’s
Onderwerpen die besproken zijn: wat zijn de gevolgen van de woningwet en de governancecode; wat is en wat wordt de positie van het intern toezicht; wat wordt de relatie met het extern toezicht; de aansprakelijkheid van de commissaris en de meldingsplicht aan de Autoriteit; hoe ga je als toezichthouder om met de grotere invloed vanuit de huurders en hoe kun je dat borgen? Hoe staat de gemeente hierin? Wat kunnen we van elkaar leren vanuit eigen ervaringen? Ook de krimp in Limburg kwam ter sprake.

Presentaties
VTW directeur Albert Kerssies hield een presentatie over de toekomst van corporaties en de toekomst van het intern toezicht, onder andere naar aanleiding van de digitale ledenraadpleging met de vijf stellingen.

Vanuit Companen hielden Bert van ’t Land en Bram Klouwen een presentatie over de nieuwe Woningwet en de gevolgen voor het interne toezicht.

De aanwezigen hadden nog veel vragen over de juiste interpretatie van de wet en de positie van het intern toezicht.

Enquête
Ook onder de Limburgse toezichthouders die niet aanwezig konden zijn, werd een enquête gehouden. Inhoudelijke onderwerpen die genoemd werden: toezicht bij investeringsbeslissingen; huurdersparticipatie; communicatie met gemeenten; en de verhuurdersheffing

Vervolg
Op 20 oktober en 24 november worden er weer regionale bijeenkomsten georganiseerd in Limburg. Thema's die hierbij aan bod komen, zijn de invoering van de Woningwet en de rol van het interne toezicht.


Terug