Vragen over governance in de nieuwe Woningwet

De Woningwet gaat per 1 juli a.s. in. Bestudering van de wettekst en de bijbehorende AMvB,  het BTIV (Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting) levert veel vragen op bij de VTW en andere corporatieprofessionals. Het ministerie van BZK heeft veel vragen beantwoord. (zie disclaimer hieronder)

Voor vragen en antwoorden specifiek over de governance van woningcorporaties, kijk dan bij de Q en A over de nieuwe Woningwet op de website van de VTW.

Aedes heeft een overzichtsdocument gemaakt met alle vragen en antwoorden over de nieuwe Woningwet. Deze vindt u op de website van Aedes. Het pdf document kunt u hier downloaden.

 

Disclaimer BZK:
'De beantwoording is gebaseerd op basis van de wet zoals deze door de Tweede en Eerste Kamer is aanvaard en de Algemene maatregel van bestuur (AMvB) zoals deze in ontwerp aan de Tweede Kamer is voorgelegd (brief aan Tweede Kamer 6 februari 2015, TK 33966v nr. 15). De AMvB is voorgelegd voor advies aan de Raad van State. Dit kan nog leiden tot aanpassingen in deze AMvB. Ook volgt er nog een Ministeriële regeling waarin nadere regels worden gesteld. Daarover vindt nog consultatie plaats.' 

 


Terug