ALV 20 april: "Stappen voorwaarts voor verdere verbetering intern toezicht"

De VTW heeft op maandag 20 april een extra Algemene Ledenvergadering (ALV) gehouden. De leden moesten beslissen over de nieuwe Governancecode 2015,de lidmaatschapseisen en een voorstel voor een beroepsregel voor de bezoldiging van commissarissen.

Governancecode
De Governancecode Woningcorporaties 2015 is door de ALV unaniem aangenomen. "Goed nieuws," aldus voorzitter Heino van Essen. "Dit is het sluitstuk van een zorgvuldig proces, waar de leden vanaf het begin aan bij betrokken zijn geweest."

De VTW organiseerde onder meer twee digitale ledenraadplegingen en vier ledenbijeenkomsten om de input van de leden op de conceptteksten te horen. "We hebben veel goede feedback gehad," aldus Van Essen, "de verbeterpunten van de leden hebben mijn inziens tot een nog betere code geleid."

Ook de leden van Aedes hebben zich uitgesproken. Op donderdag 23 april heeft 92% van de leden op het Aedes congres ingestemd met de nieuwe Governancecode. Een handzaam boekje van de GCW als pdf wordt momenteel gemaakt.

Lidmaatschapseisen
Naar aanleiding van de bestuursnotitie over de VTW lidmaatschapseisen is in de ALV uitvoerig gediscussieerd over de wijze waarop de handhaving daarvan goed kan worden geregeld.

Uit de bespreking bleek dat het bestuur, op basis van de statuten en het huishoudelijk reglement, nu al voldoende bevoegdheden heeft om de VTW lidmaatschapseisen te kunnen handhaven.

Belangrijk is daarbij dat in de handhavingsprocedure het recht van een lid om beroep in te stellen bij de commissie van aanbeveling en beroep is geregeld. Deze commissie is gekozen door de ledenvergadering en is onafhankelijk van het bestuur.

De notitie die door het bestuur aan de ledenvergadering was gezonden, kon worden ingetrokken. Het bestuur zal zich nog wel buigen over een heldere en zorgvuldige procesgang door het bestuur of door medewerkers die namens het bestuur optreden van het signaleren van overtredingen van de lidmaatschapseisen, de wijze waarop in overleg wordt getreden met betrokkenen en de gang van zaken als het bestuur zich uiteindelijk genoodzaakt ziet om maatregelen te nemen ten aanzien van een lid. Een belangrijk element daarin is dat op zorgvuldige wijze hoor en wederhoor plaatsvindt voordat het bestuur tot een oordeel en mogelijke maatregelen komt.

Bindende beroepsregel voor matiging in de bezoldiging van commissarissen
De ALV heeft ook een bindende beroepsregel vastgesteld voor een matiging in de bezoldiging van toezichthouders.

“We geven hiermee een signaal af richting de maatschappelijke omgeving,” zegt Heino van Essen. “Onze leden vinden bovendien in overweldigende mate dat toezichthouders een sobere en doelmatige bezoldiging horen te ontvangen. Wij vinden het wettelijk toegestane maximumbedrag voor toezichthouders te hoog. Daarom hebben wij voorgesteld om de bezoldiging voor VTW leden lager vast te stellen dan is toegestaan. De leden zijn verplicht om zich daaraan te houden.”

De beroepsregel is substantieel lager dan de WNT 2, maar houdt wel rekening met de intentie van de WNT 2 om toezichthouders substantieel beter te belonen. Toezichthouden wordt steeds professioneler en vergt de laatste jaren steeds meer tijd, de risico’s zijn groter geworden en de eisen zijn veel strenger geworden. 


Terug