Advies VTW over honorering WNT 2

Het VTW Bureau krijgt sinds de inwerkingtreding van de WNT 2 regelmatig vragen over de precieze regels omtrent de honorering van commissarissen.
Ter verduidelijking van de nieuwe regels hieronder het volgende:

WNT-staffel 2015 en bezoldiging bestuurder 
De Wet verlaging bezoldigingsmaximum WNT (WNT 2) is op 22 december 2014 door de Eerste Kamer aangenomen. Minister Blok heeft op 23 december 2014 de Tweede Kamer per brief geïnformeerd dat hij de resterende termijn tot 1 januari 2015 te kort acht om nog in 2014 op een zorgvuldige wijze te komen tot een evenwichtige staffelregeling. De minister stelt dat, conform het overgangsrecht van de WNT2, daarmee voor 2015 automatisch de Regeling voor het kalenderjaar 2014 van toepassing is en dat dit ook geldt voor de bovenkant van de schaalindeling. Voor bezoldigingsklasse J zal de norm van € 230.434 blijven gelden.

Zie ook: VTW informatie over beloning bestuur

Honorering commissarissen
In de WNT2 is opgenomen dat de honorering van de commissarissen wijzigt:
- een lid van de RvC mag maximaal 10% van het toepasselijke WNT-maximum voor de bestuurder ontvangen als honorering (was 5%)
- een voorzitter van de RvC mag maximaal 15% van het toepasselijke WNT-maximum voor de bestuurder ontvangen als honorering (was 7,5%)

Zie ook: VTW informatie over honorering commissaris

Advies VTW bij bezoldiging en honorering 
Het advies van de VTW is om ook bij de bepaling van uw eigen honorering sober en doelmatig te zijn. De RvC stelt zijn eigen honorering vast, corporaties kennen immers geen algemene vergadering van aandeelhouders die dat doet. Ook daarom moet de RvC hier uiterst zorgvuldig mee omgaan. De honorering moet in verhouding zijn met de verwachte tijdsbesteding en passen bij de situatie van de corporatie. De RvC moet zich realiseren dat de omgeving kritisch meekijkt en dat in 2016 de Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zal worden aangepast aan de WNT2. Bovendien zal de RvC de bezoldiging naar zijn belanghouders toe moeten (kunnen) verantwoorden.


Terug