Integriteitsscreening noodzakelijk!?

Het screenen van nieuwe toezichthouders op criteria in de Governancecode Woningcorporaties verbetert de kwaliteit van het toezicht. Maar in de praktijk blijkt dat bij de werving en selectie van toezichthouders de richtlijnen uit de Governancecode nogal breed worden geïnterpreteerd, zo constateren Ed Knoppert en Jan van Leeuwen van Bureau Registratie Integriteit Volkshuisvesting (Bureau Rein). ,,Zorg voor een onafhankelijke screening van de kandidaat en laat zien dat je de Governancecode serieus neemt'', adviseren ze.

Bureau Rein informeert, screent en committeert (nieuw aan te stellen) leden van de Raad van Toezicht aan de geldende wet- en regelgeving. De werving, selectie en benoeming van toezichthouders is uiteraard voorbehouden aan de selectiecommissie van de Raad. ,,We zien overigens, in enkele gevallen, dat de directeur-bestuurder een te prominente rol heeft in de selectie'', zegt Knoppert. ,,Dat zou beperkt moeten blijven tot een adviserende rol.''

Knoppert en Van Leeuwen komen in de praktijk meer situaties tegen die niet stroken met de uitgangspunten van de Governancecode. ,,Zoals toezichthouders die in de vijf jaar voor hun benoeming een zakelijke relatie met de corporatie hebben gehad of zelfs nog hebben'', noemt Van Leeuwen als voorbeeld.

Ook voldoen de Raden niet altijd aan de diversiteitnorm, deskundigheid en samenstelling. ,,De zetelomschrijving wordt passend gemaakt bij de nieuwe toezichthouder, terwijl er gezocht zou moeten worden naar een toezichthouder die met zijn of haar expertise van toegevoegde waarde is voor de Raad en met zijn of haar attitude complementair is aan het team.'' Als het gaat om de werving van onafhankelijke toezichthouders, zien ze bij Bureau Rein dat het aantal benoemingen hoger ligt dan het aantal openbare wervingsuitingen. ,,Wordt er dan nog steeds uit eigen kring geworven?'', vraagt Knoppert zich hardop af. “Wij stuiten bovendien met enige regelmaat op cv's van kandidaat-toezichthouders die niet de daadwerkelijk genoten opleidingen en werkervaring weergeven.”

Kandidaat-toezichthouders worden echt onvoldoende gescreend, signaleert Bureau Rein. ,,Als later blijkt dat een toezichthouder niet aan de wet- en regelgeving voldoet, kan dat leiden tot imagoschade voor de corporatie en de sector als geheel'', waarschuwt Knoppert. ,,Bovendien komt de zelfregulering binnen de sector nog verder onder druk te staan, terwijl met het voldoende screenen aan de huidige Governancecode veel verbeteringen te realiseren zijn.''

Bij Bureau Rein zien ze gelukkig ook dat steeds meer Raden een goede en gedegen selectie maken van nieuwe collega's. ,,Zie het aanstellen van een nieuwe toezichthouder als een kans om de Raad met nieuw talent te verrijken en zorg voor een onafhankelijke toets. Daarmee laat je zien dat je als corporatie veel waarde hecht aan integriteit en goed bestuur.''

Meer informatie: www.bureaurein.nl


Terug