Van de voorzitter

In deze eerste e-NIEUWS van 2015 wil ik als voorzitter van de VTW vooruit kijken naar het komende jaar. Een jaar waarin de corporatiesector hopelijk weer in minder woelig water terecht komt. Werken aan de kerntaken staat daarbij voorop, namelijk het zorgen voor woonruimte voor mensen met een bescheiden inkomen in een leefbare omgeving.
2014 was een bijzonder enerverend jaar voor de corporaties met onder andere de Parlementaire Enquête Woningcorporaties, de novelle / Herzieningswet en, op de valreep, nog reuring over de WNT 2 en de staffel. De VTW is onder meer bezig geweest met de uitvoering van de aanbevelingen van de commissie Winter.
Te denken valt dan aan Permanente Educatie, competenties voor commissarissen en bestuurders en het aanscherpen van de lidmaatschapseisen.
Ook hebben we een nieuwe Governancecode in voorbereiding, waarover meer verderop in deze nieuwsbrief. Vanaf deze plaats wil ik u in elk geval hartelijk danken voor uw constructieve input bij de vier regionale ledenbijeenkomsten en voor uw feedback bij de digitale ledenraadpleging.

In 2015 verandert er ook genoeg, zoveel is al wel duidelijk. Per 1 januari jl. is ons systeem van Permanente Educatie ingegaan. Als lid van de VTW bent u vanaf nu verplicht jaarlijks uw opleidingspunten te halen. Op 1 juli a.s. treedt de Herzieningswet daadwerkelijk in werking (met een kleine slag om de arm: de Eerste Kamer moet er nog mee instemmen).

De komende maanden zal er nog veel discussie plaatsvinden over de bij de wet behorende AMvB en ministeriële regelingen. De werkgroep assessmentmethodieken waarin de VTW een groot aandeel heeft, zal ook met een advies komen richting het ministerie. En wie weet wat er dit jaar allemaal nog meer op ons pad komt.

Kortom, ook in 2015 staat er van alles op stapel - en van alles op het spel. De VTW blijft zich inzetten voor de bevordering van de kwaliteit van het interne toezicht bij woningcorporaties. Ik reken daarbij op uw inzet!

Namens het bestuur van de VTW wens ik u een mooi toezichtsjaar toe.

Heino van Essen
Voorzitter VTW


Terug