Politiek nieuwsoverzicht 31 oktober 2022

In het politiek nieuwsoverzicht van deze week: Kamervragen naar aanleiding van onderzoek Economisch Instituut voor de Bouw; geen huurverlagingen voor enkel glas; en antwoorden op schriftelijke vragen Begroting Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening.

"Kleine groene woonlocaties onmisbaar om woonambities te realiseren" -  onderzoek Economisch Instituut voor de Bouw
Het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) heeft onderzoek gedaan naar de woningbouwambitie. De conclusies waren kritisch en nu wil de Tweede Kamer opheldering van de minister. Volgens de EIB zijn grootschalige woonprojecten complex en tijdrovend en zou het daarom helpen als elk dorp of stad er een paar straten bij bouwt. 
De VVD heeft inmiddels Kamervragen gesteld. Kamerlid Peter de Groot: "Kunt u toelichten hoe u aankijkt tegen het voorstel van de EIB in relatie tot het creëren van meer zekerheid voor het bouwen van grote aantallen woningen, mede gelet op het feit dat de afgelopen jaren tot 40 procent van de binnenstedelijke bouwplannen is afgevallen door complexiteit?"
Ook wil De Groot weten hoe de minister aankijkt tegen de verwachting dat binnenstedelijk bouwen alleen maar moeilijker wordt door de complexiteit, stijgende bouwkosten en ambtenarentekorten in combinatie met de wensen voor betaalbare woningen en bereikbaarheid?"

Verder is daling van 67 procent naar 34 procent van het aantal ‘harde’ plannen uit het onderzoek van het EIB het VVD-Kamerlid opgevallen? Hij vraagt de minister om een verklaring als deze cijfers kloppen. 

Meer informatie
Nieuwsbericht EIB over twee uitgebrachte rapporten, te downloaden vanaf de website van het EIB. 

Geen huurverlaging voor enkel glas
Minister De Jonge wil geen huurverlagingen afdwingbaar maken vanwege het feit dat een woning is uitgerust met enkel glas. Dat laat hij weten in een brief aan de Kamer. Volgens De Jonge moet een lagere energierekening behaald worden via de afgesproken uitfasering van slechte energielabels. Daarnaast loopt momenteel een onderzoek naar het meewegen van energielabels bij huurverhogingen via het woningwaarderingsstelsel (WWS).

"Ik bekijk onder andere het aantal en de omvang van de huurprijsverlagingen als de verhuurder geen maatregelen treft om een woningen met een slecht energielabel aan te pakken. Ook zal ik nagaan wat het effect van de huurverlagingen is op de investeringscapaciteit van verhuurders en hoeveel verhuurders in totaal moeten investeren om de slechte energielabels uit te faseren", aldus de minister.

"Mijn voorlopige beeld is dat met het aanscherpen van het WWS de maximale huurprijs van een woning met energielabel G ongeveer € 50 per maand extra zou kunnen worden verlaagd ten opzichte van de huidige puntentelling (waarbij een woning met energielabel G 0 punten krijgt)."

Volgens De Jonge worden de uitkomsten van dit onderzoek komende weken verwacht. "Mijn streven is om begin december meer duidelijkheid te kunnen geven over de exacte vormgeving van de aanscherping van het WWS, parallel aan de aanpassing die ik wil doen in het WWS voor de regulering van het middensegment", aldus De Jonge.

"Deze aanscherping van het WWS wil ik in laten gaan per 1 januari 2024, zodat op dat moment daaruit huurverlagingen kunnen voortvloeien. Daarbij ga ik ervan uit dat verhuurders in 2028 zodanige stappen hebben gezet dat dan het WWS richting 2030 verder kan worden aangescherpt door extra aftrekpunten voor slechte labels."

Kamerbrief: Aanvullende normering huurwoningen

Antwoorden op schriftelijke vragen Begroting ministerie Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening
Als de liberalisatiegrens wordt opgetrokken naar 1.000 euro per maand zou dat 406.000 woningen toevoegen aan het gereguleerde segment. Dat valt op te maken uit het schriftelijk overleg met betrekking tot het begrotingsonderdeel Wonen. Indien de liberalisatiegrens wordt opgehoogd naar 1.250 euro dan voegt dat 516.000 woningen toe, bij 1.350 525.000 woningen. De Jonge benadrukt dat een hogere liberalisatiegrens wel het risico meebrengt dat verhuurders zullen verkopen en beleggers minder zullen investeren.

Wat verder in de antwoorden opvalt is dat vooral particulieren in de vrije sector actiever zijn geworden. Hun aandeel is sinds 2012 gestegen van 26 procent naar 43 procent van het totaal. Het corporatiedeel daalde juist van 44 naar 28 procent. Het aandeel via institutionele beleggers bleef ongeveer gelijk.

In het schriftelijk overleg worden verder tientallen vragen beantwoord die raken aan de thema's woningbouw, corporaties, energielabels, dakloosheid, Rotterdamwet, woningbouwimpuls, huurtoeslag, NHG, etcetera.

De begrotingsbehandeling wordt behandeld in een wetgevingsoverleg van de vaste commissie Binnenlandse Zaken. Dit wetgevingsoverleg is op maandag 7 november a.s. van 10.00-16.30 uur. U kunt het debat hier volgen.

Het politiek nieuwsoverzicht 'Actueel in de volkshuisvesting' op het gebied van belangenbehartiging wordt door de VTW gemaakt in samenwerking met 1848.nl. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Hans Geurts, senior beleidsmedewerker Public Affairs en Communicatie: h.geurts@vtw.nl // 06 46 87 99 28


Terug