‘Expertise, ervaringen en meningen blijven delen’ - VTW directeur a.i. Mette Vernooij draagt na vier maanden stokje over

Mette Vernooij, die na het vertrek van Albert Kerssies als directeur a.i. van de VTW is aangesteld, roemt de betrokkenheid van de leden. Tijdens de regionale bijeenkomsten van de jubileumtour – die Vernooij op één na allemaal bijwoonde – spraken leden met elkaar over hun eigen rol en de maatschappelijke opgaven voor de sector. ‘Onze leden hebben expertise, ervaringen én een eigen mening, die moeten we met elkaar blijven delen. Zo kom je samen verder.’

Tekst: Lisette Vos

Mette Vernooij is sinds juni 2022 directeur a.i. van de VTW. Medio oktober draagt ze na vier maanden het stokje over aan de nieuwe directeur Bronia Vermaas-van de Bilt. Vernooij was in 2007 al werkzaam voor de vereniging: ze was driekwart jaar interim-secretaris.

In 2007 stond de VTW – vijf jaar na de oprichting - op een kantelpunt. Als interim-secretaris deed Vernooij – in nauwe samenwerking met toenmalig voorzitter Margriet Meindertsma en beleidsmedewerker Ingrid van der Kraan – onder meer onderzoek naar de toekomst van de vereniging. Professionalisering van het toezicht werd een belangrijke leidraad. Het bureau kreeg onderdak op het kantoor van een corporatie, SSHU in Utrecht, met Albert Kerssies als directeur.

Vijftien jaar later ziet de wereld er heel anders uit, stelt Vernooij die RvC-voorzitter is bij de  corporatie in Maarn: ‘De kwaliteit van het toezicht is enorm toegenomen. De parlementaire enquête en de Woningwet hebben daar zeker aan bijgedragen, en de VTW ook natuurlijk. De VTW heeft een duidelijke positie in de sector. En het bureau van de VTW is goed georganiseerd en er worden bergen werk verzet. We halen op wat er speelt, in de politiek, in de samenleving, onder de leden, wat er verandert in de regelgeving. Dat alles bundelen we en bieden we de leden aan. Soms feitelijk, soms met een advies.’

Worstelen
Tijdens de regionale bijeenkomsten viel Vernooij op dat leden hun mening duidelijk verkondigen, maar ook worstelen met dilemma’s. Hoe verhoud je je als toezichthouder tot de huurders, in hoeverre moet je je inleven in hun leefwereld? Hoe houd je toezicht op lokale netwerken, en durf je je autonomie als corporatie los te laten? ‘De VTW biedt kaders, maar leden geven zelf invulling aan hun rol als toezichthouder, net als corporaties die van elkaar verschillen. Door ervaringen en dilemma’s te delen, leren we van elkaar.’

Diversiteit
Volgens Vernooij is brede diversiteit in de RvC een actueel thema. Een diverse RvC – waarin ruimte is voor verschillende geluiden – neemt betere besluiten. De verhouding man-vrouw is in de sector goed in balans. ‘Maar leeftijd, allochtone achtergrond, sociaaleconomische klasse spelen ook een belangrijke rol. En de functie of baan van een toezichthouder. Veel leden zijn in het dagelijks werk adviseur. Zijn er ook RvC-leden die in hun baan eindverantwoordelijkheid dragen? En denk aan de rollen in een team. Als je alleen relativerende of dominante karakters in je team hebt, werkt dat niet.’

Werkgroepen
In de werkgroepen van de VTW belichten leden een actueel thema vanuit verschillende invalshoeken om de overige leden te ondersteunen. Mette Vernooij maakt deel uit van twee werkgroepen: over de beroepsregel en over de Nationale Prestatieafspraken. ‘We hebben veel expertise in huis, leden zetten zich graag in voor de vereniging en hun collega-toezichthouders. Dat zie ik terug in de werkgroepen. Voor de VTW is het daarnaast een goede manier om de mening van leden te polsen en dilemma’s op tafel te krijgen.’

Spannende tijd
De sector verkeert volgens Vernooij in een spannende tijd. De volkshuisvesting staat weer op de agenda. Met de Nationale Prestatieafspraken moeten corporaties leveren, nu de verhuurderheffing is afgeschaft. Sommige corporaties vragen zich hardop af of de afspraken haalbaar zijn. ‘Het is goed dat deze geluiden worden benoemd, maar we moeten niet in de kramp schieten. Het is een hogedrukpan, daar kun je ook gebruik van maken. We staan voor enorme opgaven, daar moeten we mee aan de slag. Voor de huurders en de toekomstige huurder,’ aldus Vernooij.

Kwetsbaar
De rol van het toezicht verandert ook. Tijdens het jubileumcongres op 7 oktober – met een uitgebreid feestelijk programma – gaan de leden onder meer hierover met elkaar in gesprek. ‘Er gebeurt veel in deze tijd en dat raakt ons werk als toezichthouder, dat bleek ook in de regiobijeenkomsten. We kunnen de opgaven alleen samen realiseren, dus je moet verder kijken dan het belang van de eigen organisatie. Dat vergt lef en kwetsbaarheid; extra lastig in een context gericht op oordelen en afrekenen. Hoe we dat doen? Ik kijk uit naar het congres om met elkaar meningen en ervaringen hierover te delen.’

Heeft u zich al aangemeld voor het congres?
Op 7 oktober viert de VTW het 20-jarig jubileum met een speciaal congres. Tijdens het congres wordt de nieuwe directeur Bronia Vermaas-van de Bilt voorgesteld, zij treedt officieel op 17 oktober in dienst. Ook kunt u afscheid nemen van voormalig directeur Albert Kerssies. Voor wie zich nog niet heeft aangemeld: u bent meer dan welkom!

https://www.vtw.nl/ledencongres 


Terug