Politiek nieuwsoverzicht 26 september 2022: Minister De Jonge neemt afstand van kritisch Rekenkamer-rapport

In het politiek nieuwsoverzicht van deze week: minister De Jonge neemt afstand van kritisch Rekenkamer rapport; minister erkent 'tegenwind' in bouw en wil snel duidelijkheid over huurregulering; vragen in de Kamer over Wet goed verhuurderschap; Onderzoek: woningtekort zet verder door, ondanks nieuwe bouwplannen kabinet; en ABF Research: 823.000 woningen haalbaar.

Minister De Jonge neemt afstand van kritisch Rekenkamer rapport over de woningbouwimpuls
Minister De Jonge deelt de kritiek van de Algemene Rekenkamer op de woningbouwimpuls niet. Dat laat hij weten in een Kamerbrief. "Ik herken een groot deel van de aandachtspunten die de Algemene Rekenkamer naar voren brengt. Op basis van onderzoek dat ik heb laten uitvoeren, vanwege recente aanscherpingen in de vierde tranche van de Woningbouwimpuls en vanwege mijn bredere aanpak in het Programma Woningbouw, kom ik echter tot een andere eindconclusie," aldus de minister.

In de brief gaat hij verder in op de kritiek en aanbevelingen. Een belangrijk zorgpunt van de Rekenkamer dat de bestedingen mogelijk niet doelmatig omdat het effect op de woningbouw moeilijk meetbaar is wijst De Jonge van de hand. Wel zijn aanbevelingen overgenomen, zoals een betere onderbouwing van de projecten door de gemeenten. Ook zijn maatregelen genomen om verdringingseffecten tegen te gaan.

Kamerbrief: Beleidsreactie op op het rapport Aanpak Woningtekort van de
Algemene Rekenkamer

Minister erkent 'tegenwind' in bouw en wil snel duidelijkheid over huurregulering
Minister De Jonge blijft bij zijn doelstelling om 900.000 woningen te bouwen tot en met 2030, ondanks "tegenwind, zoals hogere bouwprijzen, onzekerheid over onder ander het stikstofvraagstuk, de rentestijging en de krapte op de arbeidsmarkt." Dat schreef hij dinsdag in antwoord op een dubbele set Kamervragen van lid De Groot van de VVD. Het aantal nieuwbouwwoningen waarvoor een vergunning werd verleend is tussen januari en mei ongeveer 15% lager dan in deze periode een jaar eerder.

Tegelijkertijd werd er in het tweede kwartaal voor 282 miljoen euro belegd in nieuwbouw, waar dat voorheen ongeveer 664 miljoen per drie maanden was. "In de afgelopen periode is er veel onzekerheid door de naweeën van de coronacrisis en de oorlog in Oekraïne. Dit heeft zeker bijgedragen aan de terugloop met betrekking tot de investeringen in het tweede kwartaal. Tevens geven marktpartijen aan dat de onzekerheid over de regulering van de middenhuur hierbij meespeelt. Ik werk aan de vaststelling van de regulering middenhuur waar ik in het najaar meer duidelijkheid over wil geven", aldus de minister.

Een van de problemen is dat aannemers, geconfronteerd met onzekerheid over bouwkosten, met dure offertes op de proppen komen. De Jonge belooft dat hij en de partners in de woningbouw er alles aan gaan doen om onzekerheid op de markt weg te nemen en daarmee de vergunningverlening en realisatie van nieuwbouwwoningen te versnellen.

Om dit doel te behalen zal hij regionale woondeals sluiten met provincies en gemeenten, het continueren van de flexpool-regeling, de inzet van financiële regelingen, zoals de Woningbouwimpuls (Wbi, goed voor 1,25 miljard euro), en het instellen van de taskforce versnelling tijdelijke huisvesting.

Beantwoording Kamervragen VVD 'Investeringen huurhuizen ingestort'
Beantwoording Kamervragen VVD: 'Aanbod nieuwbouwwoningen terug bij niveau kredietcrisis'

Wet goed verhuurderschap
De Kamer is overwegend positief over het wetsvoorstel Wet Goed Verhuurderschap van De Jonge, waarin huurders en woningzoekers meer rechten krijgen en gemeenten meer mogelijkheden om huurders te beschermen. Leden van de commissie hebben dinsdag vragen en opmerkingen naar de minister gestuurd. Een overzicht:

Het CDA en de VVD stellen vast dat gemeenten er een aanzienlijk takenpakket bij krijgen met het instellen van een anoniem meldpunt voor ongewenst verhuurgedrag, de bevoegdheid tot het instellen van verhuurvergunningen en de verantwoordelijkheid voor het toezicht en de handhaving van de regels en vergunningen. De fractie vraagt zich af of is geïnventariseerd in hoeverre gemeenten de capaciteit hebben om deze extra werkdruk aan te kunnen. Ook vraagt het CDA zich af hoeveel extra kosten gemeenten dienen te maken voor de uitvoering van de plannen.

D66 merkt op dat in het wetsvoorstel staat beschreven dat de huurder eerst officieel melding moet doen van misstanden voor de gemeente in kan grijpen. De fractie onderschrijft dat dit de normale gang van zaken zou moeten zijn, maar oppert wel om in de wet ruimte te laten voor de gemeente om, bij signalen over misstanden (bijvoorbeeld van de Huurcommissie), zonder officiële melding een onderzoek te kunnen starten. "Dit is nodig vanwege de soms precaire verhoudingen tussen huurder en verhuurder."

De PvdA-fractie wil de termijn om naar de huurcommissie te stappen (bijvoorbeeld bij een te hoge huur) schrappen, waardoor overtredingen van het WWS altijd kunnen worden gecorrigeerd. "De stap naar de commissie gebeurt vaak niet op tijd uit angst voor represailles van de verhuurder, en dus komt de verhuurder weg met het overtreden van landelijke regelgeving. Deze leden pleiten er nogmaals voor deze systematiek te veranderen. De contractvrijheid zou niet boven de landelijke vastgestelde regels moeten staan."

De fracties van SP en PvdA vragen zich af "waarom de sociaaleconomische positie niet als ongeoorloofd onderscheid aangemerkt is als gevolg van het advies van het College voor de Rechten van de Mens om in de memorie van toelichting een breder palet aan voorbeelden van ongeoorloofd onderscheid op te nemen."

Volgens de GroenLinks-fractie hoort het isoleren van een huis ook bij 'goed verhuurderschap': "Dit is niet alleen in het belang van het tegengaan van energieverspilling, dit is ook in het belang van een comfortabele woning waarbij huurders geen onnodig hoge kosten hoeven te maken." De partij vraagt daarom waarom isolatie van woningen niet is meegenomen in het wetsvoorstel.

Onderzoek: woningtekort zet verder door, ondanks nieuwe bouwplannen kabinet
Het doel van minister de Jonge, 100.000 nieuwe woningen bouwen voor 2023, wordt waarschijnlijk niet gehaald. Dat schreef NRC woensdag 21 september jl. op basis van het rapport 'Primos 2022 – prognose van bevolking, huishoudens en woningbehoefte'. Sterker: het woningtekort is juist toegenomen. In de huidige jaargang is er een tekort van 3,9 procent, ten opzichte van 3,5 procent een jaar eerder. Vooral in de Randstad zijn er te weinig huizen voor het aantal mensen dat er wil wonen. "De verwachting is dat over vijftien jaar 44,3 procent van de bevolking in de Randstad woont", schrijft NRC. "Dat komt vooral door de komst van buitenlandse migranten. En ook door natuurlijke aanwas – meer geboortes dan sterftes – doordat er relatief veel jonge mensen in de Randstad wonen."

Artikel NRC (mogelijk alleen abonnees)

ABF Research: 823.000 woningen haalbaar
Ondanks dat projectontwikkelaars en bouwbedrijven waarschuwen dat de nieuwbouw lijkt stil te vallen, geven prognoses van ABF Research een rooskleuriger toekomstbeeld, schrijft Trouw donderdag. Het onderzoeksbureau voorspelt dat er tot en met 2030 823.000 nieuwe woningen gebouwd zullen worden. "Weliswaar minder dan de 900.000 die minister Hugo de Jonge wil, maar genoeg om het woningtekort terug te brengen tot normale proporties."

Artikel Trouw (mogelijk alleen abonnees)

- - - 

Het politiek nieuwsoverzicht 'Actueel in de volkshuisvesting' op het gebied van belangenbehartiging wordt door de VTW gemaakt in samenwerking met 1848.nl. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Hans Geurts, senior beleidsmedewerker Public Affairs en Communicatie: h.geurts@vtw.nl // 06 46 87 99 28


Terug