Nibud raadt kabinetsplan af om de huurtoeslag te wijzigen (normhuren)

Het Nationaal instituut voor budgetvoorlichting (Nibud) heeft in opdracht van het kabinet een impactanalyse uitgevoerd op het wetsvoorstel normhuren. De conclusie van het Nibud is dat 2/3e van de huurders er op achteruit gaan als het systeem van normhuren wordt ingevoerd. Het Nibud raadt het wetsvoorstel daarom af.

Achtergrond
In het coalitieakkoord is afgesproken om de huurtoeslag per 1 januari 2024 te wijzingen. Op basis hiervan is een wetsvoorstel gemaakt, waarin huur voortaan niet meer vastgesteld op basis van de huur die een huurder daadwerkelijk betaalt, maar op basis van een zogeheten normhuur van € 520. Bij de internetconsultatie was de VTW heel kritisch en heeft de minister gevraagd het wetsvoorstel niet in te dienen. 

Meer informatie:
Lees: Reactie VTW op internetconsultatie Hervorming huurtoeslag / normhuren'

Beluister: VTW Podcast over normhuren

Oordeel Nibud
Het Nibud ziet weliswaar wat positieve effecten, zoals de verlaging van de leeftijdsgrens naar 21 jaar en het schrappen van de maximale huurgrens. Toch ziet het Nibud dat grote groepen huurders er op achteruit gaan. Het Nibud: "Zeker in tijden dat de financiële positie van huishoudens met een beperkt inkomen sterk onder druk staat, zouden veranderingen in de financiële ondersteuning geen verslechtering van de financiële positie mogen opleveren. Dat is met de voorgestelde verandering van de huurtoeslag voor een grote groep huurtoeslagontvangers echter wel het geval. Als we kijken naar het aantal huurtoeslagontvangers en hun kenmerken, dan zien we dat de meeste erop achteruit gaan. Bijna twee derde gaat erop achteruit met gemiddeld € 29 per maand. Eenoudergezinnen en paren met kinderen gaan er het vaakst en het meest op achteruit: twee vijfde van hen gaat er gemiddeld € 44 per maand op achteruit en we zien uitschieters naar € 90 per maand."

Het Nibud schrijft verder: "De voorgestelde verandering van de huurtoeslag betekent dat de groep die de minimaal onvermijdbare uitgaven niet meer kan betalen, groeit van 38 naar 64 procent. Met de extra verhoging van het minimumloon met 7,5 procent gaat dit percentage weliswaar naar 56 procent, maar die is daarmee niet genoeg om het negatieve effect van de verandering van de huurtoeslag te compenseren. Daarnaast bestaat het risico dat de extra financiële ruimte die ontstaat door de verhoging van het minimumloon wordt opgeslokt door de hoge inflatie."

Aedes heeft in een persbericht ook scherp gereageerd. De impactanalyse door het Nibud onderschrijft de eerdere kritiek van Aedes. Voorzitter Martin van Rijn: ‘Gezien de huidige zorgen over de koopkracht is het voor Aedes volstrekt duidelijk dat dit wetsvoorstel niet moet worden doorgezet.'

Lees meer: 'Wetsvoorstel wijziging huurtoeslag moet niet doorgezet'


Terug