Politiek nieuwsoverzicht 11 juli 2022: Plannen voor Ruimtelijke Ordening, leefbaarheid en veiligheid

In het politiek nieuwsoverzicht van deze week: plannen voor Ruimtelijke Ordening én Leefbaarheid en Veiligheid; consultaties geopend voor huurverlaging én stelsel van normhuren; minister wil definitie van sociale huur; en opgave ouderenhuisvesting groter dan verwacht.

Ruimtelijke Ordening: uitwerking programma NOVEX
In het kader van de ambities met betrekking tot ruimtelijke ordening heeft minister De Jonge de uitwerking van het programma NOVEX gepresenteerd. "Het programma NOVEX geeft regie aan het leggen van de ruimtelijke puzzel in samenwerking met provincies, gemeenten en waterschappen. Het zorgt voor samenhang in het ruimtelijke beleid, verbindt de 22 nationale programma’s zoals benoemd in de ruimtelijke ordeningsbrief en het versnelt de uitvoering door te sturen op heldere voorwaarden en concrete uitvoeringsafspraken", aldus de minister.

Als uitwerking hiervan kondigt De Jonge 12 'startpakketten' aan voor de provincies. "Het pakket bevat concrete doelen, ruimtelijke richtinggevende keuzes (vanuit de 22 nationale programma’s), afwegingsprincipes, een instrumentenkoffer en bestaande fondsen en de relevante opgaven in de NOVEX-gebieden", aldus De jonge.

Vervolgens moet op basis hiervan de ruimtelijke puzzel gelegd worden tussen oktober 2022 en juli 2023 die weer moeten leiden tot definitieve afspraken in oktober 2023.

In het verlengde hiervan presenteerde De Jonge ook het Programma Mooi Nederland, dat als leidraad moet fungeren voor de vraag hoe de ruimtelijke ordening aantrekkelijk kan worden ingevuld.

"We brengen in kaart welke impact de keuzes - die in de nationale programma’s gemaakt worden - hebben op de ruimtelijke kwaliteit van onze leefomgeving. We gaan hierover de dialoog aan met de experts en maatschappelijke partners om zo te komen tot een gedeeld beeld van nationale en lokale inrichtingsuitdagingen, kansen en bedreigingen die daardoor ontstaan", aldus De Jonge.

"We brengen reeds ontwikkelde denkrichtingen, scenario’s voor de toekomst, onderzoeken en goede voorbeelden samen. Met ontwerpend onderzoek maken we deze verschillende inzichten vervolgens hanteerbaar in een aantal toekomstperspectieven. En laten we zien hoe je stappen tussen nu en de verre toekomst kan zetten."

Kamerbrief over Programma NOVEX en Mooi Nederland
Rapport Mooi Nederland

Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid
Minister De Jonge heeft mede namens diverse andere bewindspersonen het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid gepresenteerd. Hiermee moeten in 20 focusgebieden de leefbaarheid en veiligheid een boost krijgen. Onderdeel hiervan is de 600 miljoen voor het volkshuisvestingsfonds en budgetten voor de aanpak van jeugdcriminaliteit en de aanpak van schulden. In de Kamerbrief licht De Jonge toe dat het programma een uitwerking is van een aangenomen motie van de ChristenUnie om de schotten tussen budgetten weg te halen om een integrale aanpak mogelijk te maken. "Samen met gemeenten wordt in kaart gebracht wat er nodig is om op dit terrein tot doorbraken te komen", aldus de minister.

Kamerbrief Nationaal Programma Leefbaarheid en veiligheid
Rapport Nationaal Programma Leefbaarheid en veiligheid

Consultaties geopend voor huurverlaging én stelsel van normhuren
Minister De Jonge wil haast maken met het hervormen van de huurtoeslag en de mogelijkheid om de huren te verlagen. Om ervoor te zorgen dat de wetsvoorstellen dit jaar nog naar de Kamer gaan zijn de voorstellen al in internetconsultatie gebracht. Let op: de tijd om te reageren is beperkt! De internetconsultaties staan open van 5 juli tot 2 augustus a.s.

Kamerbrief: Hervorming huurtoeslag en huurverlaging
Internetconsultatie Huurverlaging 2024 voor huurders met lager inkomen
Internetconsultatie Hervorming Huurtoeslag

Definitie sociale huur
De minister heeft aangegeven te willen komen tot een eenduidige definitie van het begrip sociale huur, omdat dit op gemeenteniveau nog weleens verschillend wordt opgevat. Deze nieuwe definitie moet leidend worden bij de sturing op nieuwbouw.

Expert Johan Conijn heeft alvast een voorzet gemaakt voor een definitie.

Opgave ouderenhuisvesting groter dan gedacht
Het kabinet heeft afgelopen week het plan Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO) gepresenteerd. Uit de Kamerbrief valt op te maken dat uit recente berekeningen blijkt dat de behoefte aan nultredenwoningen en geclusterde woningen fors hoger is dan eerder werd gedacht.

"Waar we bij het maken van de bestuurlijke afspraken in april 2021 dus nog uitgingen van 160.000 benodigde nieuw te bouwen woningen, blijkt het op basis van deze herberekening te gaan om 250.000 nieuw te bouwen woningen. Deze 250.000 woningen zijn onderdeel van de totale nieuwbouwopgave van 900.000 zoals genoemd in het programma Woningbouw", aldus het kabinet.

"We bezien in samenspraak met provincies en regio’s of er voldoende plancapaciteit voor ouderenhuisvesting is en waar de plancapaciteit nog moet worden uitgebreid. Wij streven ernaar om 1 oktober definitieve afspraken te maken met de provincies over het totaal aantal te bouwen plekken voor ouderen." In het vierde kwartaal van dit jaar moeten vervolgens in regionale woondeals ook afspraken worden gemaakt over ouderenhuisvesting.

Komende tijd zal het kabinet met betrekking tot geclusterde woningen in gesprek gaan met Aedes, Actiz, VNG en ZN.

Kamerbrief WOZO (wonen, ondersteuning, zorg voor ouderen)

Het politiek nieuwsoverzicht 'Actueel in de volkshuisvesting' op het gebied van belangenbehartiging wordt door de VTW gemaakt in samenwerking met 1848.nl. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Hans Geurts, senior beleidsmedewerker Public Affairs en Communicatie: h.geurts@vtw.nl // 06 46 87 99 28


Terug