Politiek nieuwsoverzicht 21 maart 2022: Energietransitie, Wonen en zorg voor ouderen en Staat van de Woningmarkt

In het politiek nieuwsoverzicht van deze week: energietransitie en verduurzaming om sneller onafhankelijk te zijn van Russisch gas; ronde tafel Tweede Kamer over wonen en zorg voor ouderen; en moties aangenomen over de Staat van de Woningmarkt. 

Verduurzaming
Het kabinet wil de verduurzaming van de gebouwde omgeving versnellen om sneller onafhankelijk te zijn van Russisch gas. Dat heeft het kabinet afgelopen week laten weten. "In aanvulling op de in te zetten campagne energiebesparing werkt de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening momenteel het programma versnelling verduurzaming gebouwde omgeving uit. Onderdeel hiervan is de versnelling en opschaling van het Nationaal Isolatieprogramma", zo valt te lezen. "Het kabinet acht het wenselijk om de subsidie voor isolatiemaatregelen toegankelijker te maken voor particulieren. Daarom onderzoeken wij hoe met de drempel van minimaal twee maatregelen kan worden omgegaan op zodanige wijze dat de kosten daarvan opwegen tegen het verwachte effect op energiebesparing. Ook onderzoekt het kabinet andere opties om de ISDE toegankelijker te maken, zoals de mogelijkheid voor een collectieve aanvraag." Naast isolatie zet het kabinet in op opschaling van de hybride warmtepomp. "Het Kabinet zet op dit moment via subsidiëring en flankerend beleid fors in op de korte termijnstimulering van deze techniek. Met sectorpartijen wordt gewerkt aan een actieplan voor korte termijn opschaling van de hybride warmtepomp. Daarnaast werkt het kabinet aan normering en gaan we die versnellen", aldus minister Jetten.

Oekraïne
Staatssecretaris Van den Burg waakt ervoor dat de instroom van asielzoekers uit Oekraïne de problemen op de woningmarkt niet verder vergroot. Dat zegt hij in een Kamerbrief. "De opvang van mensen uit Oekraïne zal op vele fronten consequenties kunnen hebben. Voor de woningmarkt geldt bijvoorbeeld dat het op dit moment moeilijk is om een woning te vinden. Het is niet de bedoeling dat de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne die situatie nog lastiger maakt. De opvang moet dan ook zo georganiseerd worden, dat andere woningzoekers niet worden verdrongen", aldus de staatssecretaris.

Meer informatie: https://www.vtw.nl/nieuws/oekraiense-vluchtelingen-en-de-rol-van-woningcorporaties

Wonen en zorg voor ouderen
Op 17 maart jl. was er voor de commissies Binnenlandse Zaken en Volksgezondheid een ronde tafelgesprek over Wonen en zorg. In drie blokjes waren diverse vertegenwoordigers van (maatschappelijke) organiaties uitgenodigd om de Kamerleden hun visie mee te geven. 

Blok 1 ging over aanpassing bestaande woningen en stimuleren bewustwording. Hierbij waren Anneke Sipkens (Seniorencoalitie), Ellen Maat (Zorgorganisatie Florence), Tamara Pieterse (Lid commissie ‘Toekomst zorg thuiswonende ouderen’) en Julie Meerveld (Alzheimer Nederland) de sprekers.
In blok 2 stonde de Gemeentelijke woonzorgvisies en implementatie centraal. Hiervoor waren uitgenodigd: Hans Adriani (Voorzitter Taskforce Wonen en Zorg), Rob Peperzak (wethouder gemeente Gennep) en Gert Jan van Noort (wethouder gemeente Harderwijk). 
In het laatste onderdeel, blok 3, ging het over belemmeringen en oplossingen voor realiseren passende woonzorgvoorzieningen. Hierbij waren Guido de Ruiter (zelfstandig adviseur en expert lid van het OWZ en EWT), Peter Boerenfijn (woningcorporatie Habion) en Coen van Rooyen (algemeen directeur WoningbouwersNL) gevraagd.

Van Rooyen stelde onder meer dat er mooie initiatieven zijn voor ouderenhuisvesting, maar dat het lastig blijkt hier animo voor te vinden. "We moeten ze eerst overtuigen dat ze dat het een goed idee is om überhaupt te verhuizen. En als ze we daarvan hebben overtuigd, dan moeten we ze overtuigen dat de wonen woningen die we voor ze aan het bouwen zijn dat dat dan ook het specifieke type is waar ze in terecht willen komen."

Volgens hem zou het helpen als gemeenten meer geld ontvangen voor ambtelijke capaciteit en woningbouwlocaties specifiek voor ouderen. Hij stelt dat er binnen de woningbouwambitie van 100.000 woningen een substantieel deel gebouwd kan worden voor ouderen, maar dan moet dit probleem wel worden opgepakt.

Het rondetafelgesprek is terug te kijken via de website van de Tweede Kamer.

Moties over de Staat van de Woningmarkt
Afgelopen week zijn naar aanleiding van het debat over de staat van de woningmarkt een aantal moties aangenomen. 
Zo had het CDA succes met een motie om een register aan te leggen van niet-woningcorporatiewoningen. De VVD kreeg de handen op elkaar om een klein team van kwartiermakers bij gemeenten in te zetten om te helpen bij het sluitend maken van de business cases van woningbouwprojecten.
Een aantal moties van de SP werd verworpen: onder meer om met fiscale of wettelijke maatregelen beleggers te weren, onderzoek te laten doen naar de effecten van huurverhogingen en het verlagen van de huur voor woningen met energielabel D of slechter. 

Het politiek nieuwsoverzicht 'Actueel in de volkshuisvesting' op het gebied van belangenbehartiging wordt door de VTW gemaakt in samenwerking met 1848.nl. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Hans Geurts, senior beleidsmedewerker Public Affairs en Communicatie: h.geurts@vtw.nl // 06 46 87 99 28


Terug