Politiek nieuwsoverzicht 28 februari 2022: Verduurzaming, Omgevingswet, aanbod sociale huur en versnellen van de bouw

In het politiek nieuwsoverzicht van deze week: verduurzaming mogelijk voorwaarde voor verhoging huur bij prestatieafspraken; Omgevingswet per 1 januari 2023 ingevoerd; minister wil geen normaantal sociale huur en Kamer wil kijken hoe de bouw verder versneld kan worden.

Verduurzaming mogelijk voorwaarde voor verhoging huur
In een debat met minister Jetten (Klimaat en Energie) werd door de ChristenUnie gevraagd of bij de prestatieafspraken corporaties eerst moeten verduurzamen naar een hoger energielabel voordat zij de huur mogen verhogen. Jetten zegde toe hierover in gesprek te gaan met zijn collega Hugo de Jonge, die over volkshuisvesting en ruimtelijke ordening gaat. Jetten: "hoe kunnen wij corporaties aansporen en misschien normeren om snel de juiste dingen te doen?"

Omgevingswet
De nieuwe datum die minister de Jonge voor ogen heeft voor invoering van de nieuwe Omgevingswet is 1 januari 2023. De weerstand tegen de wet lijkt te groeien en organisaties die bezwaar maakten over eerder gecommuniceerde en uitgestelde invoeringsdata, lijken inmiddels liever te zien dat de wet helemaal niet meer wordt ingevoerd.
De minister zegt overigens in zijn Kamerbrief dat de betrokken partners unaniem van oordeel dat het verstandig is de wet per 1 januari a.s. in te voeren. Wel wil de minister gemeenten en provincies intensiever gaan ondersteunen bij de implementatie en oefenen met de wet. De digitale systemen waarmee gewerkt moet gaan worden, vormen al langer de achilleshiel in dit project. De minister gaat binnenkort weer monter het debat aan met een kritische Kamer.

Ook andere wetgeving, zoals de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (WKB) is aan de invoering van de Omgevingswet gekoppeld. Wordt ongetwijfeld vervolgd. 

De Jonge: Geen norm opleggen voor het sociale aanbod
Minister De Jonge ziet niets in het initiatiefwetsvoorstel van PvdA, SP en GroenLinks om de norm op te leggen dat het sociale aanbod niet mag dalen als gevolg van prestatieafspraken tussen gemeenten en corporaties. Dat liet hij afgelopen week weten.

"Het coalitieakkoord gaat uit van samenwerking met lokale partijen waarbij afdwingbare prestatieafspraken worden gemaakt op basis van de lokale opgaven, terwijl het wetsvoorstel een algemene norm oplegt. Zo’n algemene norm beperkt de flexibiliteit voor lokale partijen en brengt (nog) meer complexiteit op de woningmarkt met zich mee, terwijl het voor de opgaven die er liggen juist belangrijk is om de complexiteit en doorlooptijd van procedures te verminderen," aldus de minister.

"Ik wil er verder in dit verband op wijzen dat de afname van het totale aantal sociale huurwoningen, wat de indieners aanvoeren als reden voor het wetsvoorstel, de laatste jaren al lijkt te zijn gestopt en dat ook het kabinet ervan overtuigd is dat een verdere toename nodig is."

Versnellen woningbouw
De vaste Kamercommissie Binnenlandse Zaken wil een hoorzitting organiseren over het versnellen van de bouw, zo valt te lezen in de besluitenlijst naar aanleiding van de procedurevergadering van afgelopen week. "De commissie stemt in met het voorstel om een rondetafelgesprek te organiseren met andere overheden en het bouwend bedrijfsleven over de lokale en regionale planvorming voor woningbouw. Voor het vaststellen van de genodigdenlijst zal een schriftelijke inventarisatie worden gedaan."

Ook wordt er een werkbezoek gepland aan de Oostenrijkse hoofdstad Wenen om "lessen te trekken voor het Nederlandse volkshuisvestings- en ruimtelijke ordeningsbeleid."

Het politiek nieuwsoverzicht 'Actueel in de volkshuisvesting' op het gebied van belangenbehartiging wordt door de VTW gemaakt in samenwerking met 1848.nl. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Hans Geurts, senior beleidsmedewerker Public Affairs en Communicatie: h.geurts@vtw.nl // 06 46 87 99 28


Terug