Reactie minister De Jonge op de Staat van de Corporatiesector 2021

Minister De Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO) heeft de Staat van de Corporatiesector naar de Tweede Kamer gestuurd. In een bijlage bij de Kamerstukken geeft de minister zijn reactie op de beleidssignalen van de Aw.

Verhuurderheffing en Opgaven en middelen
Zo geeft De Jonge aan dat door afschaffing van de verhuurderheffing (wat niet is meegenomen in de Staat van de Corporatiesector) dat hij verwacht dat "de grote meerderheid van corporaties hiermee de komende jaren voldoende financiële middelen heeft voor de verschillende opgaven. Op landelijk niveau is de opgave tot 2030 sectorbreed financieel haalbaar. Ik zal projectsteun introduceren voor de corporaties die ook na afschaffing van de verhuurderheffing nog te weinig middelen hebben. Ik zal ook de balans tussen opgaven en middelen periodiek blijven volgen."

Evaluatie marktwaarde en beleidswaarde
Ook wil de minister bij de evaluatie van de marktwaarde en beleidswaarde bezien of "de rol van en de onzekerheid door de disconteringsvoet hier geen probleem bij is."

"Nep" sociale huur
Voor de zomer komt de minister met de resultaten van zijn onderzoek naar "nep" sociale huur en of extra maatregelen nodig zijn. 

Ambiteus begroten vs. realistisch begroten
De Aw constateert in de Staat van de Corporatiesector dat corporaties in hun meerjarenbegrotingen meer ambities aangeven, dat dat er daadwerkelijk gerealiseerd wordt. De Aw roept corporaties op om realistischer te begroten. De minister lijkt daar aarzelingen bij te hebben. De alinea's hierover zijn het vermelden waard:

"Het is wel de vraag of en hoe snel corporaties in hun meerjarenbegrotingen realistisch de slagingskansen en mogelijke vertragingen kunnen inschatten en of de meerjarenbegrotingen voor corporaties, gemeenten en Rijk de beste basis voor sturingsinformatie is. Ik zal dit vraagstuk betrekken bij het maken en monitoren van bindende prestatieafspraken met de corporatiesector, in afstemming met de Aw. 

Het is goed als corporaties zelf helder hebben en hun stakeholders vertellen, op welke financiële doelstellingen of randvoorwaarden zij sturen. Wel zal voor de meeste corporaties gelden dat met de afschaffing van de verhuurderheffing de eerstkomende jaren de beperkingen niet zo zeer in de financiële ruimte zullen liggen, als in de beschikbaarheid van vooral locaties en menskracht. Waar en wanneer de financiële ruimte wel knellend dreigt te worden, is het begrijpelijk dat corporaties willen voorkomen bij zij een eerste tegenslag al de normen van de Aw en het WSW overschrijden.

Aan de andere kant dienen corporaties hun middelen zo maximaal mogelijk in te zetten voor de volkshuisvesting. Dit vereist vooral periodiek inzicht in de balans tussen opgaven en middelen met een blik op de lange termijn, omdat woningbouw een lange adem vergt. Hiertoe blijf ik de opgave en financiële ruimte van corporaties monitoren."

De hele reactie van de minister kunt u hier teruglezen.

Podcast De Staat van de Corporatiesector
De VTW heeft maandag 28 februari jl. een podcast online gezet over de Staat van de Corporatiesector. U kunt deze aflevering met Eelkje van de Kuilen (AKD), Bart de Jonge (Aedes) en Hans Geurts (VTW) hier vinden of afspelen in Spotify, Google Podcast of Apple Podcast.


Terug