Politiek nieuwsoverzicht 14 februari 2022: veel moties na debat Volkshuisvesting en minister komt met brief over plannen

Deze week in het politiek nieuwsoverzicht: veel moties na debat Volkshuisvesting; minister stuurt zijn beleidsbrief over het werkprogramma Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening naar de Tweede Kamer; infrastructuur en elektriciteit hebben ook impact op de woningbouw; ook stikstof kan een belemmering vormen.

Naar aanleiding van het startdebat met minister De Jonge over volkshuisvesting op 27 januari jl. (zie hier verslag op onze website) een stortvloed aan moties ingediend. Een aantal moties kregen oordeel Kamer, maar daar zaten geen grote opvallende oproepen tussen. Wel wordt de minister gevraagd een oplossing te vinden voor het dreigende stilvallen van de woningbouw in Overijssel. 

Algemene beleidsbrief minister De Jonge (VRO)
De nieuwe minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO) wil meer regie nemen in de volkshuisvestelijke opgave en de inrichting van Nederland. In maart presenteert minister De Jonge de Nationale Woon- en Bouwagenda met zes onderliggende programma’s. 

Voor volkshuisvesting zijn dat:
- Woningbouw (uitwerking: eerste helft van maart)
- Een thuis voor iedereen (eerste helft april)
- Betaalbaar wonen (tweede helft april)
- Verduurzaming gebouwde omgeving (eerste helft mei)
- Leefbaarheid en veiligheid (tweede helft mei)
- Wonen en ouderen (eerste helft juni)

Daarnaast worden ook twee ruimtelijke programma’s gepresenteerd die ingaan op de daadwerkelijke inrichting van Nederland en de keuzes die voorliggen op onder andere woningbouw, infrastructuur, natuur, klimaat, energie en economie.

Lees hier meer over de plannen voor Volkshuivesting en Ruimtelijke Ordening (Rijksoverheid.nl)

Kamerbrief
In zijn brief aan de Tweede Kamer van 14 februari jl. gaat de minister nader in op de hierboven genoemde punten. Hierbij is opvallend dat De Jonge een andere toon aanslaat dan we van sommige van zijn voorgangers gewend zijn: ‘Volkshuisvesting is een kernopdracht van de overheid. De afgelopen jaren hebben we de rol van de overheid te klein gemaakt. Te veel is geloofd dat de markt als vanzelf een oplossing zou bieden. Ik wil dat de overheid weer regie neemt op het gebied van volkshuisvesting en ruimtelijke ordening.’

Wel probeert hij mogelijke verwachtingen voor een snelle oplossing van de wooncrisis te temperen. Die zijn er namelijk niet, aldus de minister. 'De opdracht is taai.' 

Lees hier de Kamerbrief van minister De Jonge (pdf, 15 pagina's)

Impact op de woningbouw 1: infrastructuur
De aanleg van infrastructuur ten behoeve van de woningbouwopgave is een van de belangrijkste speerpunten voor het ministerie van Infrastructuur, zo bleek afgelopen week uit de planningsbrief. "We kijken naar de bereikbaarheid met zowel auto, openbaar vervoer en fiets. Het is belangrijk om de gevolgen voor de mobiliteitsnetwerken mee te wegen in de besluitvorming over woningbouw. Hierdoor voorkomen we dat bestaande knelpunten op de hoofdnetwerken nog verder worden belast", zo valt te lezen.

"Het is onze intentie om overeenkomsten te sluiten met de gebieden die zowel woningwaarde als mobiliteitswaarde kunnen bieden. In die overeenkomsten zullen we, waar mogelijk, andere ambities meenemen, bijvoorbeeld door te zorgen dat de nieuwe wijken voldoende groen worden. In de afgelopen periode is intensief contact geweest met de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. Dit jaar willen we eerste concrete stappen zetten. In het voorjaar worden werkbezoeken aan de regio’s ingepland om met hen in gesprek te gaan over de woningbouw- en mobiliteitsopgaven."

Kamerbrief: planning aanpak van de ministerie van Infrastructuur en Waterstaat met betrekking tot circulaire economie, klimaatadaptatie en een gezonde leefomgeving

Impact op de woningbouw 2: elektriciteit
In een kamerbrief van Jetten, minister voor Klimaat en Energie, wordt ingegaan op de beperkt beschikbare transportcapaciteit op het elektriciteitsnet. Mede door het tekort aan technisch personeel en de doorlooptijden van ruimtelijke inpassing, hebben de grote investeringen het tekort aan beschikbare transportcapaciteit niet opgelost. Dit heeft verschillende gevolgen.

De transportschaarste zet druk op de klimaatambities van de overheid en de economische ontwikkeling van Nederland. Op termijn kan dit mogelijk ook voor beperkte ruimte voor de uitbreiding of verduurzaming van woningen zorgen. Om dit probleem aan te pakken is in het coalitieakkoord afgesproken dat de energie-netwerken toekomstbestending worden gemaakt en waar mogelijk worden procedures voor het realiseren van belangrijke energienetwerken versneld. Ook wordt er geïnvesteerd in het opleiden of bijscholen van vakmensen. Tot slot benadrukt Jetten zijn uiterste best te gaan doen om waar mogelijk verlichting te bieden.

Kamerbrief: Periodieke update over de schaarse transportcapaciteit op het elektriciteitsnet

Impact op de woningbouw 3: stikstof
In antwoord op vragen in de Eerste Kamer antwoordt Stikstofminister Van der Wal dat er komende jaren (tot 2024) voldoende stikstofruimte is om de woningbouwdoelstelling te kunnen realiseren, maar dat van het aantal geplande woningen een groot deel te maken zal krijgen met stikstofbeperkingen.

"Van ruim 1 miljoen geprogrammeerde woningen voor de komende tien jaar zal een substantieel deel te maken gaan krijgen met vergunningsbeperkingen als gevolg van stikstof. Met het SSRS en de bouwvrijstelling wordt zoveel mogelijk ruimte gecreëerd om belemmeringen op dit vlak in de woningbouw te verminderen. Er is geen overzicht per provincie, maar de problemen spelen vooral in Noord- en Zuid-Holland", aldus de minister, die bovendien wijst op de in de wet geregelde vrijstelling voor bouwactiviteiten.

Volgens haar is ook voor de energietransitie de stikstofruimte beperkt. Door de gedeeltelijke bouwvrijstelling verwacht ze echter dat veel projecten gewoon door kunnen gaan. "Wij verkennen momenteel de gevolgen en mogelijke oplossingen voor de knelpunten", aldus de minister.

Het politiek nieuwsoverzicht 'Actueel in de volkshuisvesting' op het gebied van belangenbehartiging wordt door de VTW gemaakt in samenwerking met 1848.nl. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Hans Geurts, senior beleidsmedewerker Public Affairs en Communicatie: h.geurts@vtw.nl // 06 46 87 99 28

 


Terug