11 maart: Online informatiebijeenkomst Resultaten kwalitatief onderzoek over relatie intern en extern toezicht

Op verzoek van de VTW heeft de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) eind 2021 een kwalitatief onderzoek uitgevoerd om in kaart te brengen hoe bestuurders en toezichthouders, ieder vanuit hun eigen perspectief, het huidige functioneren van de corporatiesector evalueren. De resultaten worden in een online ledenbijeenkomst op 11 maart a.s. besproken. Bent u erbij?

In het onderzoek is tevens gevraagd of door maatschappelijke ontwikkelingen, en veranderingen binnen de sector zelf, een nieuwe visie op intern en extern toezicht noodzakelijk is. Oftewel, volstaat het huidige toezicht om de kwaliteit van corporaties te waarborgen, of zijn aanpassingen nodig?

Terugkoppeling resultaten
In deze bijeenkomst geven prof. dr. Floor Rink en dr. Dennis Veltrop een terugkoppeling van de resultaten. Uit het onderzoek blijkt dat toezicht met name moet toetsen of de sector de gestelde maatschappelijke doelstellingen behaald. Dit is voor velen wellicht evident, maar de geïnterviewden uiten hun zorgen over de vele obstakels die er momenteel zijn om dit doel te behalen. Men voelt de noodzaak om het hernieuwd maatschappelijk vertrouwen in de sector te bestendigen, en de volkshuisvestelijke opdracht is veelomvattend.

Als lid van de VTW heeft u een uitnodiging voor deze bijeenkomst ontvangen.

Meer informatie en aanmelden 


Terug