Nieuwe beleidsregels Autoriteit Woningcorporaties gepubliceerd

De Autoriteit Woningcorporaties (Aw) heeft op 1 december 2021 de beleidsregels gepubliceerd. Op 1 januari 2022 treedt de gewijzigde Woningwet in werking. De Aw krijgt hierin meer ruimte om maatwerk toe te passen. De VTW is positief over de definitieve versie. 

De Aw maakt de beweging naar meer risicogericht toezicht. De wijziging van de Woningwet biedt hiertoe ook meer mogelijkheden voor maatwerk, meer ruimte om de lokale context mee te wegen en meer oog voor het volkshuisvestelijk belang. Om duidelijkheid te bieden over hoe de Aw hiermee omgaat, heeft de extern toezichthouder een aantal beleidsregels opgesteld. 

Documenten
Hieronder vindt u de definitieve versie van de beleidsregels. Ook heeft de Aw een verantwoordingsdocument opgesteld, waarin ze aangeven hoe ze met de input uit de consultatie zijn omgegaan. Ook de beleidstoets door het ministerie van BZK is gepubliceerd.

De beleidsregels (pdf)

Verantwoordingsdocument (pdf)

Definitieve beleidstoets Aw (pdf)

Reactie VTW
De VTW is positief over de definitieve versie van de beleidsregels. 'Wij zijn blij dat de Aw goed heeft geluisterd naar de input van de belanghouders,' aldus VTW-directeur Albert Kerssies. 'De beleidsregels zijn echt verbeterd ten opzichte van de consultatieversie. Korter en duidelijker - en daarmee beter. Het geeft corporaties en RvC's meer houvast over wat ze vanaf 1 januari kunnen verwachten van het extern toezicht.'

Kerssies waardeert de insteek van de Aw om vanuit "verantwoord vertrouwen in de sector" toezicht te houden. Dit geldt op het gebied van de governance vooral ook voor de rol van de RvC. 'De VTW is altijd van mening geweest dat intern en extern toezicht complementair aan elkaar moeten zijn. Als de RvC zijn werk goed doet, kan de Aw een stapje terug doen. De Aw geeft zelf ook aan dat er belangrijke stappen gezet zijn sinds 2015. Daarom zijn we blij met deze opstelling.'

Praktijk
De VTW wil graag bij de leden de vinger aan de pols houden hoe de RvC in de praktijk met de beleidsregels omgaat - en hoe de relatie met de Aw volgend jaar loopt. Dat helpt ons ook in onze periodieke overleg met de Autoriteit over de praktische uitwerking van de beleidsregels.

Als u vragen, opmerkingen of observaties heeft, deel ze dan met het VTW Bureau via bureau@vtw.nl. Wij gaan vertrouwelijk met signalen of meldingen om en zullen ervaingen alleen geanominiseerd met de Aw bespreken. 


Terug