Vacatures financiële commissie VTW

De Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW) zoekt twee nieuwe leden voor de Financiële Commissie, wegens het vertrek van twee zittende leden per november 2021.

Taken
De Algemene Ledenvergadering (ALV) van de VTW heeft een Financiële Commissie die de ALV en het bestuur van de VTW adviseert over financiële aangelegenheden. De commissie beoordeelt de jaarrekening in ieder geval ten aanzien van de rechtmatigheid en brengt van haar bevindingen verslag uit aan de ALV. In opdracht van het bestuur van de VTW onderzoekt een registeraccountant de jaarrekening en brengt hij verslag uit. De instelling en taken van de Financiële Commissie zijn geregeld in de statuten en het huishoudelijk reglement van de VTW.

Samenstelling
De Financiële Commissie bestaat uit drie leden, die worden gekozen uit de leden van de VTW. Leden van de commissie dienen toezichthouder te zijn bij een woningcorporatie. Het lidmaatschap van de Financiële Commissie is niet verenigbaar met het lidmaatschap van het bestuur van de VTW. De leden van de Financiële Commissie worden voor een periode van vier jaar door de ALV benoemd en zijn eenmaal herbenoembaar. De leden krijgen een bescheiden financiële vergoeding voor hun werkzaamheden.

Werkwijze
De commissie komt in de regel één keer per jaar bij elkaar en spreekt dan met (een lid van) het bestuur en de directeur van de VTW. De Financiële Commissie stelt elk jaar een verslag op met bevindingen en adviezen aan de ALV en het bestuur. Dit verslag wordt geagendeerd voor de vergadering van de ALV, waarin het jaarverslag en de jaarrekening van de VTW worden goedgekeurd.

Interesse?
Heeft u financiële kennis, bent u toezichthouder bij een woningcorporatie en wilt u zich inzetten voor een financieel gezonde VTW, dan ontvangen wij graag uiterlijk 20 september 2021 een motivatie mail en uw curriculum vitae. Stuur dit naar: bureau@vtw.nl.

Heeft u vragen? U kunt zich wenden tot de voorzitter van de Financiële Commissie, Imke Frijters (06 – 481 321 19 / imke.frijters@xs4all.nl) of de directeur van de VTW, Albert Kerssies (06 – 296 067 02 / a.kerssies@vtw.nl).

De gesprekken met de kandidaten zijn gepland op 5 oktober 2021.


Terug