WNT-bezoldigingsmaxima verhoogd per 2022

De bezoldigingsmaxima in de WNT worden ieder jaar aangepast aan de loonontwikkeling bij de overheid in het voorgaande jaar. Voor 2022 wordt het algemene WNT-bezoldigingsmaximum voor topfunctionarissen in dienstbetrekking vastgesteld op € 216.000 per jaar bij een fulltime dienstverband. Dit was in 2021 € 209.000. 

Topfunctionarissen niet in dienstbetrekking
Ook de bezoldigingsmaxima voor topfunctionarissen niet in dienstbetrekking zijn voor 2022 aangepast. De eerste twaalf kalendermaanden mag de bezoldiging niet meer bedragen dan de som van € 28.600 (in 2021: € 27.700) per maand voor de eerste zes maanden en € 21.700 (in 2021 € 21.000) per maand voor de volgende zes maanden waarin de functie wordt vervuld. Het maximumuurtarief bedraagt vanaf 2022 voor de eerste twaalf kalendermaanden € 206 (in 2021: €199).  Na de twaalfde kalendermaand wordt het reguliere bezoldigingsmaximum van toepassing (€ 216.000) of, in bepaalde sectoren, het verlaagde sectorale maximum. 

Een toelichting op de totstandkoming van de nieuwe bedragen kunt u vinden in de Staatscourant van 9 september 2021.

Topfunctionarissen woningcorporaties
De bezoldigingsmaxima van de Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen toegelaten instellingen volkshuisvesting voor 2022 worden vóór 30 november 2021 vastgesteld door de minister van Binnenlandse Zaken.


Terug