Informatie over klachten van huurders moet beter

Uit onderzoek van Aedes blijkt dat corporaties nog onvoldoende informatie geven op hun website over hoe een huurder een klacht kan indienen en hoe deze door de corporatie wordt afgehandeld.

De klachtencommissie, inclusief de regionale klachtencommissie als daar voor gekozen is, is een verplicht onderdeel van de eigen klachtenprocedure van de corporatie. Ook moet er gewezen worden op de mogelijkheid om daarna een klacht bij de Huurcommissie in te brengen.

Op grond van de Woningwet zijn corporaties verplicht een regeling voor behandeling van klachten en geschillen door een klachtencommissie te hebben. In het kader van transparantie is het wenselijk dat daarover voldoende informatie op de website van de corporatie te vinden is. Op dit moment zijn de verschillen groot tussen corporaties over hoe zij de klachtenprocedure communiceren richting huurder.

Rol van de RvC
In bepaling 2.6 van de Governancecode Woningcorporaties 2020 staat dat het bestuur ten minste eenmaal per jaar verslag uitbrengt aan de RvC over de bij de corporatie ingediende klachten. Ook voor de RvC is het belangrijk dat informatie over de klachtenprocedure makkelijk te vinden is op de website van de corporatie en dat de uitleg helder is. Ga eens online kijken of u de klachtenprocedure van uw corporatie kunt vinden en vraag uw bestuurder desgewenst om de ingediende klachten te bespreken.

Zie ook de videocolumn van VTW-voorzitter Guido van Woerkom over de klachtenprocedure voor huurders (juli 2019)

Lees meer op de website van Aedes


Terug