Politiek nieuwsoverzicht 12 juli 2021: Kamer neemt stapel moties over Wonen aan; Staat van de Woningmarkt; Kamerbrief over Vestia

Donderdag 8 juli jl. was de laatste vergaderdag van de Tweede Kamer voor het zomerreces. De parlementariërs bespraken en stemden over een hele stapel aan ingediende moties op het gebied van Wonen. Oppositiepartij PvdA kreeg het - tegen de zin van het kabinet - voor elkaar dat het Volkhuisvestingsfonds en de Woningbouwimpuls in 2022 worden voortgezet. Ook stuurde de minister een brief aan de Tweede Kamer over de stand van zaken rond Vestia.

Afgelopen week werd de Voorjaarsnota van het kabinet behandeld. De PvdA diende moties in om het Volkshuisvestingsfonds en de Woningbouwimpuls in 2022 voort te zetten. Minister Hoekstra (Financiën, CDA) ontraadde de moties "met pijn in het hart". "Ik ben het op zichzelf met de grondgedachte eens, maar ik vind dat ik als demissionair minister van Financiën hier niet verder in kan gaan", aldus Hoekstra. De Kamer legde het oordeel van de minister naast zich neer en steunde de PvdA fractie.

Een motie van ChristenUnie en CDA om woningcorporaties vanaf 2022 structureel te compenseren voor 30 miljoen euro en dit bedrag te dekken uit de oorspronkelijk voor de BIK begrote middelen werd verworpen.

Een bloemlezing uit de stapel moties die bij diverse debatten werden ingdiend

Aangenomen

Verworpen

Bij een debat over Wonen en corona werden ook moties ingediend. Een paar interessante moties over volkshuisvesting werden verworpen:

De Tweede Kamer heeft ook het Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting (BTIV) besproken, op verzoek van VVD Kamerlid Koerhuis. Hij diende twee moties in, die ook werden aangenomen:

Een motie van de SP werd verworpen, waarbij huurders instemmingsrecht gegeven zou worden bij verkoop van hun woning, vergelijkbaar met het instemmingsrecht zoals dat bij renovatie is geregeld.

Debat over ouderenhuisvesting:

Aangenomen

Staat van de Woningmarkt
De Staat van de Woningmarkt 2021 laat verontrustende signalen zien, concludeert minister Ollongren in haar reactie. "DNB stelt dat de woningmarkt vooralsnog in een staat van oververhitting blijft. Betaalbare woningen zijn moeilijk te verkrijgen en het tekort aan woningen neemt de aankomende jaren eerst toe voordat het daarna stapsgewijs afneemt", aldus de minister.

"Ook op andere onderdelen laat de Staat van de Woningmarkt 2021 verontrustende ontwikkelingen zien, waaronder de hoge woningbouwopgave (ook op de langere termijn) en bredere vraagstukken rondom betaalbaarheid, leefbaarheid en aandachtsgroepen."

Lees meer in ons nieuwsbericht van afgelopen week

Vestia
De duurzame oplossing in de Vestia-zaak is weer een stapje dichterbij met het akkoord dat is ondertekend door Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW), Vestia en Aedes. Onderdeel van het akkoord is dat van de sector een vrijwillige bijdrage gevraagd wordt in de vorm van "een leningruil met Vestia met het doel de rentelast in totaal met € 28 miljoen per jaar te verlagen". Dat schrijft minister Ollongren in een Kamerbrief.

"Concreet betekent dit dat andere corporaties een marktconforme, laagrentende langlopende lening ruilen tegen een langlopende lening met hoge rentelast van Vestia." Daarnaast is afgesproken dat Vestia zich opsplitst in drie lokale corporaties voor respectievelijk Rotterdam, Den Haag en Delft/Zoetermeer (de zogenaamde kerngemeenten). De minister: "Door de leningruil en de splitsing kan Vestia volkshuisvestelijk meer doen en drukt zij minder zwaar op het borgstelsel. Deze oplossing is door de sector zelf aangedragen en er is grote bereidheid van corporaties om bij te dragen".

De vraag of er vanuit het Rijk nog middelen beschikbaar moeten komen laat Ollongren aan een volgend kabinet.

Lees hier de Kamerbrief Stand van zaken duurzame oplossing Vestia

Hoofdlijn volkshuisvestelijke en financiële splitsing

Aedes: Stand deelname structurele oplossing Vestia

Tussenrapportage Bestuurlijk regisseur

Afspraken WSW en Vestia 


Terug