Nieuwe handhavingsstrategie ILT / Aw vanaf 14 mei a.s.

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) werkt vanaf 14 mei volgens de Landelijke Handhavingsstrategie (LHS) en de daarin opgenomen interventiematrix. De LHS vormt de basis voor alle terreinen waar de ILT toezicht op houdt: transport, infrastructuur, milieu en wonen. De Autoriteit Woningcorporaties valt onder de ILT en gebruikt deze handhavingsstrategie ook.

Interventiematrix
De ILT werkt dan niet meer volgens de interventieladder, maar aan de hand van de interventiematrix uit de LHS meteen op het niveau dat het beste aansluit op de overtreding, de gevolgen van de overtreding én het gedrag van de overtreder. De nieuwe handhavingsstrategie wordt het afwegingsinstrument voor inspecteurs om passend in te grijpen bij de bevindingen die tijdens het toezicht worden gedaan.

Transparant en voorspelbaar
Het doel is om transparant en voorspelbaar te zijn. Meer uniformiteit in de werkwijze om regelgeving beter na te leven en overtredingen te voorkomen. Helder zijn over hoe de ILT handhaaft bij overtredingen op haar werkterrein. Dat zorgt voor meer rechtszekerheid. En meer rechtsgelijkheid want wat voor de ene ondertoezichtstaande geldt, geldt onder gelijke omstandigheden ook voor de andere. Bij een overtreding wordt gekeken naar de overtreder (gedrag) en naar de (maatschappelijke) schade; dat wordt medebepalend voor de sanctie. Niet elke overtreding heeft eenzelfde interventie tot gevolg.  

Meest effectieve interventie
Met de nieuwe handhavingsstrategie wordt rekening gehouden met de schadelijkheid van een overtreding en met het gedrag van de overtreder. Het verschilt nogal of het gevolg van de overtreding beperkt is of dreigend en of het gedrag van de overtreder goedwillend is of bewust overtredend. Daarbij wordt ook rekening gehouden met verzwarende of verzachtende omstandigheden. Herhaling van een overtreding bijvoorbeeld is verzwarend, terwijl een toch al voorziene aanpassing (legalisatie) in de regelgeving verzachtend kan zijn. Een van de uitgangspunten is dat wordt gekozen voor de minst zware maar – naar verwachting - meest effectieve interventie.

De overtredingen die het meeste voorkomen zijn uitgewerkt. Deze uitwerkingen betreffen de vaakst voorkomende of meest ingrijpende overtredingen. De handhavingsstrategie gaat in op 14 mei 2021.

Meer informatie is te vinden op de website van de ILT.


Terug