VTW gaat prijs uitreiken voor de beste toezichtsvisie

Woningcorporaties moeten sinds 1 januari 2020 een gezamenlijke toezichtvisie van bestuur en RvC hebben. We zijn nu ruim een jaar verder en de VTW is heel benieuwd wat de stand van zaken is en of alle corporaties al de vereiste nieuwe gezamenlijke toezichtvisie hebben besproken en opgeschreven. We willen in 2021 de kwaliteit en de ontwikkeling van deze gezamenlijke toezichtvisies bevorderen door middel van het instellen van een prijs voor de meest inspirerende visie. Wij willen deze prijs tijdens de ALV van 23 november a.s. uitreiken.

Governancecode Woningcorporaties en de toezichtsvisie
In bepaling 1.1 van de Governancecode 2020 staat over de toezichtsvisie het volgende: "Bestuur en RvC hebben een gezamenlijke visie op besturen en toezicht houden. Het realiseren van maatschappelijke waarde op lange termijn staat daarbij voorop. De visie gaat in op de verantwoordelijkheid voor het realiseren van de doelstellingen, de strategie, het beleid, de financiering en de onderlinge wisselwerking in rollen. De RvC beschrijft hierin zijn rollen (werkgever, toezichthouder en klankbord) en taakuitoefening als intern toezichthouder."

Guido van Woerkom over de toezichtsvisie
De toezichtsvisie is een belangrijk document dat de toetssteen vormt voor de wijze waarop uw RvC als team opereert en uw eigen rolinvulling. Guido van Woerkom licht in onderstaande video toe waarom de VTW een goede toezichtsvisie wil stimuleren.

 

Jury
Bij een prijsuitreiking hoort ook een jury. Deze bestaat uit: Jaap Winter (voorzitter), o.a. hoogleraar Corporate Law, Governance and Behaviour aan de VU in Amsterdam; Pauline Meurs, o.a. hoogleraar Bestuur van de Gezondheidszorg aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam; Kristel Baele, o.a. voorzitter Raad voor Cultuur en Stefan Peij, o.a. directeur directeur van de Governance University. 

Scoringskader met Tilburg University
Het scoringskader voor de selectie van de beste toezichtvisie zal onder meer de volgende elementen bevatten die in de toezichtvisie terug te vinden zijn: beschrijving van de bedoeling van de corporatie en de maatschappelijke opdracht van de corporatie en van het bestuur en toezicht, specifieke aandacht voor de omgeving/belanghouders en voor de spanning tussen opgaven en middelen, de rollen van de RvC/RvT en hoe deze worden ingevuld/uitgevoerd, de relatie tussen bestuur en intern toezicht, relatie intern en extern toezicht, invulling van de Governancecode Woningcorporaties, invulling van de jaarlijkse zelfevaluatie en opvolging hiervan, ontwikkelpunten van de RvC en de individuele commissarissen en hoe hiermee wordt omgegaan, aandacht voor interne belanghouders, aandacht voor de huurders en gemeenten, aandacht voor de rol van de RvC bij de strategie van de corporatie, helder taalgebruik, to the point.

Voor het opstellen van een scoringskader, het analyseren van de toezichtvisies en in overleg met de jury het opstellen van een rapport wordt samengewerkt met de Tilburg University.

Oproep
We zijn heel benieuwd hoe het met uw toezichtvisie is en roepen daarom op om massaal mee te doen met de prijsvraag toezichtvisies. Inmiddels hebben we al bijna 100 toezichtvisies ontvangen.

Opvallend is dat er ook corporaties zijn die niet meedoen met als reden dat de toezichtvisie nog van onvoldoende kwaliteit is of nog moet worden aangepast. Wat ons betreft hoeft dat geen reden te zijn om niet mee te doen. De prijsvraag is ook bedoeld als leerproces en de scores per corporatie worden niet openbaar gemaakt en alleen teruggekoppeld aan de corporatie zelf.

Dus als u nog geen toezichtvisie hebt ingestuurd: DOEN! Tot eind mei kunnen de toezichtvisies nog worden meegenomen. Stuur uw toezichtsvisie naar bureau@vtw.nl


Terug