Evaluatie Woningwet: wetsvoorstel aangenomen, gaat nu naar de Eerste Kamer

De Woningwet 2015 wordt op een aantal punten aanzienlijk verbeterd, zo blijkt uit het debat op 8 maart jl. in de Tweede Kamer. De huidige Woningwet draagt op onderdelen niet bij aan het maatschappelijk presteren van corporaties en beknelt corporaties in hun mogelijkheden. De wijzigingsvoorstellen van het ministerie en een aantal wijzigingen vanuit de Tweede Kamer middels amendementen zorgen dat er meer ruimte komt.

'Ook de gewijzigde Woningwet is niet perfect,' zegt Albert Kerssies, directeur van de VTW. 'Maar het is van belang dat de wijzigingen zo snel mogelijk worden ingevoerd. Het hele traject heeft al lang geduurd. Het wetsvoorstel is op 3 juli 2020 naar de Tweede Kamer gestuurd. Wat het intern toezicht betreft zijn we tevreden, dat is goed geregeld in de wet. Al met al is dit een meer toekomstgerichte Woningwet.' 

Het debat werd de afgelopen weken meermalen uitgesteld, wegens sneeuwval, de invoering van de avondklok (geen debatten 's avonds) en ziekte van minister Ollongen. De commissie Binnenlandse Zaken van de Tweede Kamer kwam daarom op 8 maart speciaal terug van verkiezingsreces om de Woningwet nog voor de verkiezingen te behandelen. Het debat over de Woningwet leek af en toe verdacht veel op een verkiezingsdebat, met felle uithalen richting andere partijen, waarbij ook de CPB-doorrekeningen van verkiezingsprogramma's als geschut werden ingezet en werd niet zozeer geëvalueerd, maar vooral vooruit gekeken en de loftrompet gestoken over de eigen ambitieuze plannen voor de volkshuisvesting in de komende periode. 

Veel van de punten die de VTW, mede dankzij de ledenwerkgroep eerder heeft ingebracht, zijn al door BZK verwerkt bij de consultatie. De VTW heeft de Kamer in januari en februari gevraagd bij het telkens uitstellen van het debat dat we in elk geval wilden dat de gewijzigde Woningwet snel aangenomen zou worden.  

Amendementen
De VTW is blij dat de Kamer amendementen heeft aangenomen voor meer experimenteerruimte en een hardheidsclausule. Hier hadden wij ook voor gepleit. Dat geeft meer ruimte, ook aan de Aw om evident onrechtvaardige situaties te billijken waar anders volgens de wet ingegrepen zou moeten worden. Ook is een amendement van de SP aangenomen waarbij de woonvisie verplicht wordt, evenals een amendement van GroenLinks dat verduurzaming een wettelijke kerntaak wordt van corporaties. Ook opkoopbescherming is per amendement van de ChristenUnie aan de wet toegevoegd.
Waar de meningen over verdeeld zijn, is een amendement van de VVD om bij tijdelijke huurcontracten de maximale duur om woonruimte tijdelijk te verhuren met één jaar wordt verlengd tot maximaal drie jaar.

Verschillende amendementen werden op het laatste moment weer ingetrokken. Een aantal interessante amendementen werden verworpen, o.a. over het afschaffen van de verhuurderheffing, het verhogen van de indicatieve bestedingsruimte, het verhogen van de inkomensgrens en het definitief afschaffen van de markttoets.

Vervolgtraject
Het wetsvoorstel is met algemene stemmen aangenomen en gaat nu naar de Eerste Kamer. Op korte termijn wordt het BTIV (Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting) aan de Tweede Kamer aangeboden. De Woningwet zelf zal vermoedelijk rond de zomer in werking treden. 


Terug