Analyse over bezoldiging commissarissen 2019

De VTW analyseert jaarlijks de beloning van corporatiecommissarissen op basis van de verantwoordingsinformatie van woningcorporaties. In 2019 nam de som van de beloningen van interne toezichthouders in de corporatiesector, evenals de gemiddelde beloning per commissariaat (van een volledig jaar), met bijna 5% toe t.o.v. 2018.

De som van de beloningen ligt in 2019, net als in 2018, bijna 12% lager dan zou mogen volgens de door de VTW zelf ingestelde Beroepsregel en ruim 30% lager dan wettelijk mogelijk is op grond van de WNT.

Tegelijkertijd blijkt dat de tijd die commissarissen bij woningcorporaties aan hun commissariaat besteden, de afgelopen jaren fors is toegenomen. Er wordt steeds meer van corporaties verwacht en daarmee ook van commissarissen. Het takenpakket van commissarissen is uitgebreid en het toezichthouden complexer geworden. Ook de komende jaren liggen er voor corporaties en hun interne toezichthouders grote uitdagingen in het verschiet. 

De afgelopen 4 jaar nam de som van de beloningen van corporatiecommissarissen met 13% toe en steeg de gemiddelde beloning per commissariaat met 36%. 

Dit komt:

Zie hier de volledige analyse van de VTW over de ontwikkeling van de bezoldiging (pdf)


Terug