Evaluatie Wet Normering Topinkomens (WNT) afgerond

In 2020 is de tweede wetsevaluatie Wet normering topinkomens, conform art. 7.2 WNT, afgerond. De evaluatie heeft betrekking op alle kernonderdelen van de wet, de wijze waarop deze worden uitgevoerd en de effecten van de wet in de praktijk en is onderverdeeld in een drietal sporen, zijnde (1) doeltreffendheid, (2) doelmatigheid en (3) potentiële neveneffecten van de WNT.

Aan de evaluatie liggen tien onafhankelijk uitgevoerde deelonderzoeken ten grondslag. Daarnaast hebben er nog twee validatie-onderzoeken bij WNT-instellingen en accountantskantoren plaatsgevonden. De bevindingen uit deze deelonderzoeken zijn gebundeld in een overkoepelend evaluatierapport. De VTW heeft deel uitgemaakt van de klankbordgroep voor een aantal deelonderzoeken. 

Kabinetsreactie
Minister Ollongren (BZK) geeft in haar brief aan de Tweede Kamer aan dat ze graag in overleg gaat in hoeverre de evaluatie aanleiding geeft tot wijziging van wet- en regelgeving. Gelet op de aankomende Tweede Kamerverkiezingen in maart 2021 zal dit in een volgende kabinetsperiode gebeuren. De belangrijkste conclusies op de drie onderzoekssporen zijn:

Alle stukken zijn te lezen via www.topinkomens.nl 


Terug