Benchmark Aedes: transparantie, efficiency en sturingsinformatie

De samenleving vraagt kwaliteit, efficiency en transparantie van corporaties. Voor het maatschappelijk borgen van onze license to operate is het van essentieel belang dat de corporatiesector ook feitelijk met cijfers kan aantonen wat de maatschappelijke meerwaarde is. Dat is ook voor u als toezichthouders in de sector relevant. Om dat bewijs te kunnen leveren, zijn eenduidige en goede definities en cijfers noodzakelijk. Dit is nu nog niet het geval.

Aedes start daarom met de leden, stakeholders als het ministerie van BZK, het CFV, het WSW met ondersteuning van PwC en KWH een meerjarig traject om een volwaardige meerdimensionale benchmark te ontwikkelen. Deze meerdimensionale benchmark bestaat uit indicatoren op basis van eenduidige definities waarmee de maatschappelijke prestaties in beeld worden gebracht. De bij de start te ontwikkelen inzichten in de ontwikkeling van de bedrijfslasten en de kwaliteit van de woningen en de woonomgeving sluit aan bij actuele thema’s, en komt tegemoet aan de informatiebehoefte van corporaties en stakeholders.

De tijdsdruk is groot; het uitbrengen van een brancherapport in november is cruciaal om mede gezien de huidige discussies de buitenwereld te laten zien dat de sector transparant wil zijn. Daarom zijn we vooralsnog via een groeimodel gestart met onderdelen uit twee bouwstenen: bedrijfsvoering en kwaliteit. Op termijn kunnen ook andere bouwstenen worden toegevoegd.

Bestuurders en toezichthouders kunnen met behulp van een ‘volwassen’ meerdimensionale benchmark de positie van hun corporatie in de branche vaststellen. Dit is tevens een vertrekpunt voor het realiseren van verbeteringen. Op het brancheniveau is de benchmark een bron van informatie die stakeholders transparantie biedt en Aedes en VTW een basis voor belangenbehartiging.

Zoals aangegeven is de voorwaarde voor een adequate benchmark het sectorbrede gebruik van eenduidige definities. Op dit moment leidt het gebruik van verschillende definities of interpretaties daarvan, binnen de branche tot veel ‘ruis in de data’ waardoor het zicht op de gerealiseerde prestaties niet scherp is. Hierdoor gaat de discussie vaker over deze ruis in plaats van de verschillen tussen corporaties en onderliggende redenen. Om de bestaande ruis in de sectorinformatie te elimineren en het inzicht in de daadwerkelijk geleverde prestaties te vergroten en deze zinvol onderling te kunnen vergelijken, houdt Aedes in de zomerperiode een ledenconsultatie waarbij leden wordt gevraagd tussen half juli en half september data toe te lichten via een hiertoe ontwikkelde internetportal waarbij de reeds beschikbare gegevens als basis beschikbaar zijn om dubbel werk te voorkomen. Het gaat om gegevens over personeelslasten, overige bedrijfslasten, overige bedrijfsopbrengsten en leefbaarheidsuitgaven. Ook de toedeling van de bedrijfslasten naar de rollen van corporaties komt aan de orde.

Om dit traject te laten slagen, is een sectorbrede participatie van corporaties noodzakelijk. Aedes is er zich van bewust dat een dergelijke uitvraag een inspanning van corporaties vraagt. Daarom zijn in alleen vragen geformuleerd die door leden als cruciaal zijn aangemerkt voor een gezaghebbende vergelijking van prestaties. Corporaties krijgen ook iets terug: dit jaar om te beginnen een tweedimensionaal beeld van hun eigen benchmarkpositie in het perspectief van de sector. Dit is ook voor toezichthouders een waardevol inzicht.

We vragen corporaties met klem om aan deze ledenconsultatie mee te werken. In het belang van een branche die efficiënt, aanspreekbaar en betrouwbaar wil zijn is het belangrijk dat we eind dit jaar naar buiten kunnen treden met een gedegen rapport dat respect afdwingt. Wij rekenen op uw steun bij dit voor de sector cruciale traject.

Kijk voor meer informatie op Aedes.nl. Voor vragen kunt u terecht bij Marc van Rosmalen van Aedes. Zijn e- mailadres is m.vanrosmalen@aedes.nl.


Terug