ALV stemt in met handhaven Beroepsregel in 2021

De ALV is op 24 november jl. akkoord gegaan met het handhaven van de ‘Beroepsregel bezoldiging commissarissen’ in 2021. De bezoldigingsmaxima van de beroepsregel worden per 1 januari 2021 automatisch verhoogd op basis van de jaarlijkse indexering van de sectorregeling die medio november dit jaar door minister Ollongren (BZK) is vastgesteld.

De bezoldigingsmaxima voor RvC-leden en RvC-voorzitters liggen in de beroepsregel lager dan in de WNT waar deze respectievelijk 10% en 15% bedragen van het toepasselijk bezoldigingsmaximum dat op grond van de sectorregeling geldt voor de corporatie. Alleen in de hoogste klasse van de beroepsregel is het bezoldigingsmaximum gelijk aan het voor commissarissen geldende wettelijke bezoldigingsmaximum.

Ook kent de beroepsregel meer bezoldigingsklassen dan de sectorregeling. De klasse die geldt voor de commissaris is dezelfde klasse die geldt voor de corporatie met uitzondering van klasse I en J. De sectorregeling kent geen klasse I en J (meer). Bekijk de nadere uitleg indeling bezoldigingsklassen beroepsregel

Maxima Beroepsregel per 2021

De indexering van de bezoldigingsmaxima voor 2021 in de Regeling normering topinkomens toegelaten instellingen volkshuisvesting leidt tot een verruiming van de bezoldigingsmaxima in de beroepsregel voor commissarissen. In onderstaande tabel vindt u de bezoldigingsmaxima voor 2021. 

Tabel: maximum bedragen Beroepsregel (vetgedrukt) en WNT per 2021

Voorstel voor bezoldiging 2022 na evaluatie WNT

Na het beschikbaar komen van de resultaten van de evaluatie van de WNT wordt opnieuw bekeken of de VTW de beroepsregel handhaaft of aansluit bij de WNT. Naar verwachting zal het bestuur in november 2021 een voorstel aan de ALV voorleggen.

Onderstaande tabellen geven een beeld van het verschil tussen het maximum op basis van de WNT/sectorregeling, het maximum op basis van de beroepsregel, de gemiddelde daadwerkelijk ontvangen bezoldiging en de mediaan van de daadwerkelijk ontvangen bezoldiging in 2018.

Tabel: Bezoldiging RvC-lid in 2018 per bezoldigingsklasse

Tabel: Bezoldiging RvC-voorzitter in 2018 per bezoldigingsklasseTerug