Autoriteit Woningcorporaties onderzoekt realisatie van nieuwbouw door woningcorporaties

De Autoriteit woningcorporaties (Aw) doet onderzoek naar de realisatie van nieuwbouw die corporaties zich voornemen. Het gaat daarbij om de realisatie van plannen op de korte termijn, (binnen 1 jaar) die ze in hun begroting en prognose-informatie (dPi) vastleggen.

Aanleiding voor het onderzoek is dat de nieuwbouw door corporaties achterblijft bij hun eigen ambities. In 2018 realiseerde de sector 61% van de nieuwbouwproductie die ze eind 2017 voorspelde voor 2018. Dit blijkt uit de Staat van de Corporatiesector 2019. Tussen corporaties onderling zijn er ook grote verschillen in het realiseren van eigen plannen voor nieuwbouw. De Aw wil met dit onderzoek de sector en stakeholders inzicht bieden in mogelijke oorzaken van achterblijvende realisatie.

VTW-directeur Albert Kerssies vraagt zich af wat nu de echte toegevoegde waarde van dit onderzoek is. 'Bij het achterblijven van de realisatie spelen ons inziens veel factoren een rol. Corporaties zijn allerminst doorslaggevend bij het daadwerkelijk realiseren van plannen binnen de lokale setting. De Autoriteit heeft een mandaat om één aspect te bestuderen, namelijk de corporatie, binnen een complexe werkelijkheid waar bijvoorbeeld de beschikbaarheid van grond en het beleid van de gemeente een veel grotere rol spelen.'

De Aw heeft alle corporaties aangeschreven over het onderzoek. RIGO Research en Advies voert het onderzoek uit en benadert de corporaties voor het meedoen aan een enquête. Aanvullend houdt RIGO interviews met enkele woningcorporaties, gemeenten, huurdersorganisaties, het ministerie van BZK, projectontwikkelaars en onafhankelijke deskundigen. De Aw krijgt geen inzicht in individuele resultaten. Uitkomsten zijn dus niet te herleiden tot de bron en spelen geen rol in het toezicht van de Aw op individuele corporaties.

 


Terug