Staat van de Woningmarkt: sombere vooruitzichten bij stijgend tekort aan woningen

Het ziet er somber uit voor de mensen die de last van de woningnood ondervinden. Uit de Staat van de Woningmarkt blijkt dat komende jaren de vraag naar woningen alleen maar toeneemt. De behoefte aan woningen was al groot en de verwachting van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) en ABF Research is dat het aantal bouwvergunningen zal dalen. Het gevolg is een terugval in productie en een verder oplopend woningtekort.

Kamerbrief minister Ollongren: woningtekort loopt op
"Het woningtekort bedraagt in 2020 331 duizend woningen (4,2% van de woningvoorraad) en zal volgens de jongste huishoudensprognose – die nog dateert van voor de coronacrisis - mede door de terugval in de nieuwbouw tot 2025 verder oplopen", aldus minister Ollongren in de begeleidende Kamerbrief. "Om de oploop van het woningtekort om te buigen zullen in de periode 2020 tot 2030 845 duizend woningen gebouwd moeten worden. Het woningtekort in 2030 komt daarmee op 3,7%. Vanaf 2030 wordt een afname van het woningtekort tot 2% in 2035 verwacht."

Volgens Ollongren vereist dit een extra inzet van gemeenten en provincies - met name in de Randstad - om plannen voor woningbouw te ontwikkelen. Volgens de huidige plannen zou immers minder dan de helft van opgave in 2030 worden ingevuld. In de Kamerbrief houdt Ollongren de verantwoordelijkheid hiervoor nadrukkelijk bij de lagere overheden. "Met de gedeputeerden Wonen heb ik afgesproken gezamenlijk regie te voeren op de woningbouw. Hierbij blijven provincies en gemeenten verantwoordelijk en zorgen we er gezamenlijk voor dat de gewenste resultaten geboekt worden", aldus Ollongren. Het is echter de vraag of de Kamer met deze houding genoegen neemt. Diverse partijen pleiten gezien de grote opgave al langer voor een strakkere regierol van de minister.

Meer informatie:

Kamerbrief: Staat van de Woningmarkt 2020

Rapport Staat van de Woningmarkt 2020

Achtergrondrapportage RIGO Woningmarktopgave in krimpregio’s tot 2040 


Terug