Nieuwe kleine ondernemersregeling per 2020

Per 1 januari 2020 treedt de nieuwe vereenvoudigde kleineondernemersregeling (KOR) in werking. Deze geldt voor alle in Nederland gevestigde btw-ondernemers ongeacht rechtsvorm (dus ook voor rechtspersonen zoals een BV, stichting of vereniging) met een omzet tot maximaal € 20.000 per kalenderjaar die zich voor de nieuwe KOR hebben aangemeld.

U bent hierover reeds in juni jl. per mail geïnformeerd. In de bij de mail gevoegde notitie n.a.v. de uitspraak van het Europees Hof van Justitie dat de werkzaamheden die een commissaris verricht voor een stichting niet leiden tot het btw-ondernemerschap, is ook ingegaan op de nieuwe KOR.

Let op: Heeft u naast uw commissariaat of commissariaten (neven)activiteiten of (neven)functies waarvoor u als ondernemer voor de btw wordt aangemerkt, dan telt ook de omzet die met deze activiteit(en) wordt behaald mee om te bepalen of de hierboven genoemde omzetgrens wordt overschreden. Het is in deze situatie van belang te beoordelen of uw omzet niet hoger is dan € 20.000 als u uw vergoeding voor uw commissariaatswerkzaamheden hierin niet meeneemt. Ook in dat geval kan het interessant zijn u aan te melden voor de nieuwe KOR. Als de Belastingdienst namelijk van mening is dat u voor uw commissariaatswerkzaamheden geen ondernemer voor de btw bent, kunt u de nieuwe KOR toepassen voor uw overige activiteiten. 

Kiest u er als commissaris voor de nieuwe KOR toe te passen, dan:

De Belastingdienst heeft aangegeven dat zij ondernemers die gebruik maken van de huidige KOR zal benaderen voor toepassing van de nieuwe KOR. Mocht u geen bericht van de Belastingdienst ontvangen, of maakt u geen gebruik van de huidige KOR maar wilt u wel een beroep doen op de nieuwe KOR, meldt u dan voor 20 november 2019 aan. Een aanmelding kunt u indienen via de site van de Belastingdienst.


Terug