Stakeholdermanagement als aandachtsgebied

Vandaag de dag neemt stakeholdermanagement een meer en meer belangrijke positie in in de toezichthoudende rol van commissarissen. In de Governancecode 2015 staat dat zowel besturen als toezichthouders in dialoog moeten zijn en blijven met belanghebbende partijen. Voor veel toezichthouders en commissarissen is deze opstelling naar buiten toe nieuw. Wat is de rol die zij hierin moet vervullen? Hoe kunnen commissarissen met partijen als gemeenten en huurders het juiste gesprek voeren? En welke rol heeft het bestuur hierin?

De Masterclass ‘Stakeholdermanagement, de nieuwe relatie met gemeente en huurder en de rol van de RvC’, die start op 30 oktober, gaat dieper in op de verschillen tussen de rol van bestuur en commissaris. Maar ook de steeds groter wordende rol van huurders komt aan bod. Daarnaast kijken we naar maatschappelijke ontwikkelingen die van invloed zijn op de woningcorporatie en de relatie met haar stakeholders. Er wordt in het bijzonder ingezoomd op de vernieuwing van bewonersparticipatie. Welke gevolgen heeft dit voor de toezichthouder?


Terug