‘Ga in gesprek met de accountant’ - interview met Johan Schudde, toezichthouder bij twee corporaties, over de OOB-status

Corporaties met 5000 of meer verhuureenheden krijgen per 1 januari 2020 te maken met strengere controle van de accountant. Volgens Johan Schudde, van huis uit accountant en nu financieel directeur bij Woonstad Rotterdam én commissaris bij twee middelgrote corporaties, zijn de gevolgen te overzien. ‘Ga in gesprek met de accountant.’

Tekst: Lisette Vos

Het ministerie van Financien heeft recent definitief vastgesteld dat corporaties met 5000 of meer verhuureenheden (vhe) per 1 januari de OOB-status krijgen. OOB staat voor: Organisaties van Openbaar Belang. Met de nieuwe regeling krijgen ruim 140 corporaties, net als onder meer pensioenfondsen, te maken met strengere controle van de accountant. De VTW heeft steeds gepleit voor een grens van 10.000 vhe. Het ministerie heeft de grens eerder wel opgerekt: van 1.000 naar 5000 vhe.  

Extra toetsing
Corporaties met de OOB-status kunnen per 1 januari alleen een accountantskantoor inschakelen die een vergunning voor deze status heeft. Dat zijn er op dit moment zes. De controle zal worden aangescherpt. Zo ontvangt de corporatie onder meer alleen een verklaring ná een extra toetsing door een onafhankelijke accountant. Daarnaast mogen corporaties met de OOB-status niet meer advies inwinnen bij het accountantskantoor dat de controle uitvoert.  

Lastenverzwaring
Voor de ruim 140 corporaties die vanaf 1 januari de OOB-status hebben, betekent de nieuwe regeling een lastenverzwaring en hogere kosten. Volgens Schudde, ook lid van de financiële commissie van de VTW, lag de grens van 10.000 vhe meer voor de hand. Zo moeten corporaties met 10.000 of meer verhuureenheden volgens het BTIV en de Governancecode een audit-commissie hebben.

‘Zachte landing’
Schudde begrijpt dat corporaties (met 5.000 vhe of meer) niet zitten te wachten op extra lastendruk, en hogere kosten. Toch verwacht hij ‘een zachte landing’ bij de nieuwe regeling. ‘Er speelt veel in de sector, corporaties hebben sinds de Woningwet met meer regels te maken en hogere kosten voor de accountant, en dan komt deze regeling er nog bij. Dat klopt. Maar de gevolgen zijn te overzien. Veel corporaties zijn al 90 procent OOB-proof en de kostenstijging valt mee.’

Interne controle en datakwaliteit
Volgens Schudde, van huis uit accountant, stimuleert de nieuwe regeling corporaties om de interne controle en datakwaliteit aan te scherpen. Minder controle van de extern toezichthouder, zoals de sector wil, vraagt van corporaties dat zij de interne beheersing op orde hebben, stelt Schudde. ‘Met de grote opgaven waar corporaties voor staan, zoals verduurzaming van de woningen, is de noodzaak alleen maar toegenomen.’

Zonder jargon
Schudde adviseert Raden van Commissarissen om in gesprek te gaan met de accountant. De accountant moet op zijn beurt zijn bevindingen toegankelijk en zonder jargon formuleren. ‘Niet alle commissarissen kunnen volgen wat de accountant meldt. Dat heeft ook te maken met de uitgebreide rapportage, waarin de kern vaak verloren gaat. Door hierover in gesprek te gaan, en waar nodig uitleg te krijgen, krijg je als RvC meer inzicht. Die is nodig om een goede afweging te maken.’

Afweging als RvC
Schudde is commissaris bij twee middelgrote corporaties die beide per 1 januari de OOB-status krijgen. Hij vindt het belangrijk dat álle leden van de RvC betrokken zijn bij de bevindingen van de accountant. ‘Ik ben in de RvC’s de financiële specialist, maar dat betekent niet dat de andere leden alleen op mijn mening moeten afgaan. Als de accountant een helder verhaal heeft, helpt dat om als gehele RvC tot een inhoudelijke afweging te komen.’

Op tijd in actie
Corporaties die per 1 januari 2020 de OOB-status hebben, krijgen een overgangstermijn om zaken te regelen, zoals het inschakelen van een ander kantoor (omdat controle en advies niet meer bij één kantoor mag worden ondergebracht). Slechts één corporatie met meer dan 5000 vhe heeft nu een accountant zonder OOB-accreditatie. Deze corporatie moet door de nieuwe regeling op zoek naar een ander kantoor dat wél klanten met een OOB-status mag aannemen. De vrees dat er te weinig accountants zijn om het werk uit te kunnen voeren, acht Schudde ongegrond. ‘Kom wel op tijd in actie om offertes op te vragen als dat nodig is.’

Meer informatie
Bekendmaking nieuwe regeling: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2019-252.html

Besluit toezicht accountantsorganisaties gepubliceerd: corporaties >5000 vhe krijgen OOB status 


Terug