Nadere analyse Governancescore: kleinere corporaties scoren minder goed

Op 21 januari 2014 heeft de VTW een artikel op de website geplaatst over de governance van woningcorporaties in 2013. Zie: http://www.vtw.nl/15/631/corporaties-scoren-beter-op-governance-in-2013.html. De belangrijkste conclusie is dat de governance van woningcorporaties in 2013 is verbeterd ten opzichte van eerdere jaren. Het gaat dan om het gemiddelde cijfer voor governance uit de visitatierapporten volgens methode 4.0. Dit cijfer is opgebouwd uit de gegevens over besturing, intern toezicht en externe legitimatie.

Nadere analyse
De Stichting Visitatie Woningcorporaties (SVWN) heeft de cijfers aan een nadere analyse onderworpen. Hieruit blijkt dat met name de kleinere corporaties (< 2400 vhe) op het gebied van governance niet beter zijn gaan presteren.

In 2011 was het gemiddelde cijfer voor de kleinere corporaties (2500 vhe).

Werken aan governance
“Het is goed dat deze nadere analyse is uitgevoerd,” aldus directeur Albert Kerssies van de VTW. “Want hoewel het met grote corporaties met meer dan 2500 verhuureenheden de goede kant opgaat met governance, is het wel zorgelijk dat kleine corporaties hierbij achterblijven.”
Uit de cijfers blijkt dat voor de genoemde grotere corporaties het governance cijfer steeg van 6,7 in 2012 naar 7,0 in 2013. “Mooi werk van deze corporaties,” vult Kerssies aan.

Directeur-bestuurder Diana de Jong van SVWN vindt het achterblijven van kleine corporaties zorgelijk. “Het verschil tussen de kleinere en de grootste corporaties is in 2013 bijna een heel punt. Een verklaring voor de verschillen is dat de grotere corporaties langer en consequenter werken aan professionalisering van hun organisatie en daarbij gebruik maken van de Plan-Do-Act-Check cyclus.”
Kerssies merkt hierbij nog op dat ongeveer 98% van de interne toezichthouders bij de VTW zijn aangesloten. “We ‘missen’ ook vooral kleinere corporaties als lid. Wellicht zie je dat nu ook terug in deze gegevens.”

De kleinere corporaties vragen de komende jaren extra aandacht op het punt van governance. De resultaten van de visitaties bieden aanknopingspunten ter verbetering en professionalisering van de organisatie. Meer en beter gebruik van de resultaten wordt door de SVWN en de VTW gestimuleerd.

De Jong en Kerssies roepen alle corporaties, groot én klein, op om nog meer werk te maken van governance, zodat de cijfers over 2014 verdere stijgingen laten zien. 


Terug