VTW stelt werkgroep Vestia in

Het VTW bestuur heeft een eigen werkgroep Vestia ingesteld. Aanleiding hiervoor is dat Vestia mogelijk een tweede saneringsaanvraag indient. Vestia werkt aan haar herstel op basis van het Verbeterplan 2014-2021. Het CFV, de toenmalige toezichthouder, heeft het verbeterplan in augustus 2014 goedgekeurd. Toen is al aangekondigd dat in 2018 het Verbeterplan zal worden herijkt. Hier is Vestia momenteel mee bezig, waarbij een eventuele tweede sanering ook in beeld is.

Aanleiding
Naar aanleiding van de verschillende oplossingsrichtingen betreffende de WSG casus, uitgewerkt door het ministerie van BZK, de Autoriteit Woningcorporaties en de Sectoradviescommissie (SAC) van Aedes is er verwarring ontstaan bij het VTW bestuur en VTW leden over de meest optimale volkshuisvestelijke en financiële oplossing van de WSG casus. Het ontbrak bij de VTW aan adequate informatie om de leden te voorzien van heldere informatie en advies. Dit is de reden dat het VTW bestuur nu voor de casus Vestia een eigen werkgroep heeft ingesteld.

Leden werkgroep
De VTW Vestia werkgroep bestaat uit VTW leden, met expertise op het gebied van volkshuisvesting, vastgoed en financiën.

De leden van de werkgroep zijn: Hanneke Ester, Karin de Graaf, Jan Maarten van der Meulen, Ben Spelbos, Koen Westhoff (VTW bestuurslid), Albert Kerssies (voorzitter), Hans Geurts (secretaris).

Opdracht VTW werkgroep Vestia
De werkgroep heeft van het VTW bestuur de volgende opdrachten meegekregen:

- Informatie verzamelen met betrekking tot de saneringsproblematiek bij Vestia & over de gevolgen voor de volkshuisvestelijke opgave (van de hele sector) bij de verschillende saneringsopties. De werkgroep doet zelf geen onderzoek;

- Gesprekken voeren met betrokkenen: bestuur en RvC Vestia, de bestuurlijk regisseur (Hamit Karakus), SAC Aedes, BZK, Aw, WSW;

- Inventarisatie ‘blokkades’ bij WSW, Aw, BZK en de politiek;

- Inventarisatie gevolgen saneringsproblematiek bij Vestia voor het interne toezicht;

- Out-of-the-box denken met betrekking tot mogelijke oplossingsrichtingen saneringsproblematiek Vestia. De volkshuisvestelijke opgave – in de breedste zin van het woord – staat hierbij voorop; de financiële opgave is volgend;

- Informatievoorziening / opinievorming voor VTW leden; beantwoorden van vragen VTW bestuur en leden over de saneringsproblematiek;

- Informatievoorziening RvC’s van corporaties die betrokken zijn bij eventuele overname bezit van Vestia.


Terug