Van de voorzitter - Op naar 2019

Het jaar 2018 loopt alweer ten einde en we maken ons op voor de afronding van onze werkzaamheden. Het was een inspirerend jaar met vele vernieuwende activiteiten. Ik wil drie onderwerpen in deze bijdrage bespreken: de indexering van de maximale WOZ waarde, de invoering van de beleidswaarde en de evaluatie van de Woningwet.

Indexering maximale WOZ waarde
Vanaf 1 januari gaan er ook voor de corporatiesector weer zaken veranderen. De minister heeft afgelopen week besloten dat de indexering van de maximale WOZ-waarde verhoogd wordt van 250.000 naar 270.000 euro. Dit betekent in de praktijk dat in de gespannen woningmarkt de verhuurdersheffing verder stijgt. Dit is met name voor corporaties in die gebieden een bittere pil. De extra afdracht aan de Staat beperkt de investeringsmogelijkheden. De vraag is zo langzamerhand of de WOZ waarde een verstandige grondslag is voor de berekening van de verhuurderheffing.

Beleidswaarde
Corporaties moeten over het verslagjaar 2018 werken met de zogenoemde beleidswaarde. Accountant Hans van Vark heeft daar een helder artikel over geschreven. U kunt dat hier lezen. Het is opmerkelijk dat in een periode van zes jaar dit nu al de derde manier om de waarde van het corporatiebezit te bepalen. Van bedrijfswaarde naar marktwaarde naar beleidswaarde. Hoe moet je dit aan de betrokkenen uitleggen? Ik vind het ook heel ongelukkig dat toezichthouders niet betrokken zijn bij de totstandkoming van het begrip beleidswaarde. Zij dienen echter wel de jaarrekening (vanaf 2018) goed te keuren waar de beleidswaarde in verwerkt is. Een ander punt van zorg is dat de manier waarop de beleidswaarde dient te worden vastgesteld, resulteert in extra administratieve lasten en gedoe met de accountant. Daar zouden we juist vanaf moeten.

Evaluatie Woningwet
De afgelopen maanden hebben we veel gesproken over de Evaluatie van de Woningwet. Onze visie ‘Een toekomstgerichte Woningwet’ hebben we in november afgerond, anticiperend op de beleidsbrief van de minister deze maand. Nu heeft de minister besloten om haar wijzigingen aan de Woningwet in het voorjaar van 2019 aan de Tweede Kamer te sturen. Dat uitstel is jammer, zeker omdat de negatieve effecten van de Woningwet in de praktijk daarmee niet sneller worden aangepakt. Tegelijk biedt het ons wel de kans om extra te lobbyen en te wijzen op de neveneffecten en te pleiten voor onze oplossingen. Lees hier de brief van de minister, waarin ze ook toezegt de VTW visie bij haar beleidsvoornemens te betrekken of het nieuwsbericht verderop in deze e-NIEUWS.

Op naar 2019
Tot slot wil ik u als lid van de VTW danken voor uw inzet in het afgelopen jaar. Uw rol als toezichthouder doet ertoe. De Aw heeft in de VTW bijeenkomsten dit najaar telkens weer aangegeven dat het interne toezicht zich steeds verder ontwikkelt, waardoor het externe toezicht stapjes terug kan doen.
We houden toezicht vanuit onze passie voor de volkshuisvesting en dragen zo bij aan een goede sociale huursector voor miljoenen Nederlanders. Namens het bestuur en het bureau van de VTW wens ik u fijne Kerstdagen en een goed 2019 toe! 


Terug