‘Volkshuisvesting op politieke agenda’ - verslag van de ALV van 27 november 2018

Wonen staat nadrukkelijk op de politieke agenda. Daarbij moet het over de volkshuisvesting in plaats van de woningmarkt gaan. Die boodschap brengt de VTW over tijdens een ronde langs woordvoerders wonen in de Tweede Kamer, aldus VTW-voorzitter Guido van Woerkom aan het begin van de Algemene Ledenvergadering op 27 november. 

Aansluitend op de themabijeenkomst over digitalisering en informatietechnologie, hield de VTW in Veenendaal de tweejaarlijkse ledenvergadering. Van Woerkom gaf een overzicht van actuele zaken die spelen, zoals de evaluatie van de Woningwet, de relatie met de Autoriteit Woningcorporaties, en de evaluatie van de visitatie (als onderdeel van de evaluatie van de Woningwet). 

Jaarplan 2019
In het jaarplan 2019 blikt de VTW vooruit. Directeur Albert Kerssies gaf een korte toelichting op de thema’s die volgend jaar centraal staan: professioneel opdrachtgeverschap, duurzaamheid, digitalisering en lokale netwerken (in relatie met de beweging Toezicht met Passie). Verder wil de VTW een debat stimuleren over de vraag waar corporaties toe op aarde zijn. Dossiers die in 2019 spelen zijn onder meer de evaluatie Woningwet en de Wet Normering Topinkomens. Daarnaast staat de relatie tussen de bestuurssecretaris en de RvC op de agenda.

Wetenschap
De VTW wil verder komend jaar de wetenschap meer koppelen aan de praktijk van het werk van toezichthouders. Dit jaar heeft Marilieke Engbers, promovendus aan de Vrije Universiteit van Amsterdam, onderzoek gedaan naar het ongezegde in de boardroom. Onderzoeken die volgend jaar op de planning staan, zijn: relatie intern en extern toezicht (Rijksuniversiteit Groningen) en governance en lokale netwerken (Tilburg University).

Aanbevelingen PE-commissie
Anita van de Wal, lid van de PE-commissie, gaf een toelichting op de evaluatie van de permanente educatie (PE). Nagenoeg alle leden hebben het PE-systeem (met eis van minimaal vijf punten/uren per jaar) omarmd. De eis van minimaal vijf punten per jaar blijft gehandhaafd. Volgens de PE-commissie – die haar taken heeft overgedragen aan het bureau van de VTW - is wel meer aandacht nodig voor zogeheten ‘soft skills’. Ans Cuijpers, lid van de PE-commissie, brengt de aanbevelingen van de commissie over naar de programmaraad van de VTW Academie. Zij is daarvan de voorzitter. 

Evaluatie Woningwet
Koen Westhoff, die namens het bestuur van de VTW lid is van de werkgroep Evaluatie Woningwet, gaf een korte update. De verwachting is dat de behandeling in de Tweede Kamer na het zomerreces 2019 op de agenda staat. ‘We hebben als werkgroep goed geluisterd naar de inbreng van de leden. Zij ervaren de Woningwet als dwingend. Wij maken ons zorgen over waar het met de volkshuisvesting naar toe gaat.’ De werkgroep heeft een eindnotitie opgesteld en deze besproken met het ministerie van BZK.

Meer informatie:

Jaarverslag 2017

Jaarplan 2019

Permanente educatie

Artikel over PE-commissie in Aedes Magazine

Evaluatie Woningwet

'Een toekomstgerichte Woningwet' - visie van de VTW op de Evaluatie van de Woningwet

Interview met twee leden werkgroep Evaluatie Woningwet 


Terug