e-NIEUWS 19 oktober 2018

Voorlopig programma themabijeenkomst Toezicht op digitalisering en informatisering 27 november a.s.

Op 27 november a.s. is voorafgaand aan de ALV een themabijeenkomst Toezicht op digitalisering en informatisering van 16.00-18.00 uur. Diverse aspecten van digitalisering en informatisering komen aan bod:

Lees verder

9 november 2018: eerste regionale ledenbijeenkomst 'Lessons learned uit de governance inspecties'

Op vrijdag 9 november wordt de eerste uit de rij van vijf regionale ledenbijeenkomsten 'Lessons learned uit de governance inspecties' gehouden. Doel hiervan is dat het interne toezicht en het externe toezicht leren van elkaars ervaringen met de governance inspecties die de Aw uitvoert.

De bijeenkomst op 9 november is van 10.00-13.30 uur bij Vestia in Rotterdam (Watermanweg 44-88, 3067 GA). De andere bijeenkomsten vinden ook steeds plaats op een vrijdag van 10.00-13.30 uur.

Lees verder

‘Corporaties uitdagen om alert zijn’ - interview met Frank van Rooij, directeur-bestuurder Radius Welzijn over welzijn bewoners

Corporaties en welzijnsorganisaties moeten samen meer optrekken om maatschappelijke problemen in buurten aan te pakken én om bewoners te stimuleren om mee te doen. Directeur-bestuurder Frank van Rooij van welzijnsorganisatie Radius Welzijn vindt dat toezichthouders van corporaties hun bestuur kunnen uitdagen om – ondanks de belasting- en regeldruk - tóch een stapje extra te zetten.

Lees verder

Stageplaatsen gezocht voor Leergang de aankomende commissaris 2018-2019

De VTW organiseert voor de zesde keer de Leergang de aankomende commissaris. De leergang die één jaar duurt (start 28 november 2018) bestaat uit zeven dagen met diverse masterclasses en een traineeship (stage) van één jaar bij een raad van commissarissen van een woningcorporatie.

Lees verder

Verslag inspiratiebijeenkomst "Netwerksamenwerking wonen, welzijn, zorg, voor en met ouderen"- 25 september

Vergrijzing is een dominante trend in onze samenleving. Waardig ouder worden staat hoog op de maatschappelijke agenda. Veel ouderen zijn vitaal, zij vinden op eigen kracht hun weg en kunnen zelfstandig wonen. Mede door de dubbele vergrijzing, de toename van 80- en 90-plussers, is er ook een groep van ouderen die wel zelfstandig kan wonen, mits er voldoende ondersteuning is. Om de gewenste producten en diensten te leveren is netwerksamenwerking van meerdere organisaties nodig. De gemeente vervult daarbij een coördinerende en faciliterende rol.

De VTW en de NVTZ hebben in samenwerking met GenP Governance een drietal inspiratiesessies georganiseerd over ‘personen met verward gedrag’, ‘de aanpak van de schulddienstverlening’ en ‘netwerksamenwerking wonen welzijn zorg voor en met ouderen’.

Lees verder

Heeft u zich al opgegeven voor de Commissarissenpool?

De VTW heeft een Commissarissenpool ingesteld, bestaande uit geschikte leden die ingeval van ontstentenis of belet van de gehele RvC tijdelijk de functie van commissaris op zich kunnen nemen en die, ingeval van ontstentenis van alle leden van de RvC, zo spoedig mogelijk kunnen voorzien in de benoeming van een voltallige RvC.

Inmiddels hebben zich al meer dan 100 leden aangemeld. Het afgelopen jaar is vijf keer door corporaties en de Aw een beroep gedaan op de Commissarissenpool.

Lees verder

“Zien is geloven!” - Fabriekstour langs innovatieve woningproducenten

De vraag naar betaalbare nieuwbouwwoningen overstijgt het aanbod. Voor de bouwsector betekent dit een uitdaging om snel meer woningen te bouwen. Tegelijkertijd is in de bouwsector in korte tijd een tekort aan productiecapaciteit ontstaan. Dit leidt tot meer prijsdruk en belemmert snelle opschaling van de bouwproductie.

Lees verder

Modernisering Kleineondernemersregeling (KOR) voor de btw

Het kabinet heeft een voorstel gedaan om de kleineondernemingsregeling (KOR) voor de btw te moderniseren. Hiermee wordt gestreefd naar een vereenvoudiging, met als doel om de administratieve lasten te verminderen. Deze wijziging leidt er onder andere toe dat commissarissen vaker gebruik zullen kunnen maken van de KOR en zal naar verwachting op 1 januari 2020 in werking treden. 

Lees verder

'Collegiale hulp kan mismatches tussen middelen en opgaven deels oplossen' - uitkomsten enquête Platform31 / Aedes

Uit een enquête door Platform31 en Aedes onder 144 woningcorporaties blijkt dat corporaties een vorm van collegiale hulp een oplossing kan bieden voor mismatches tussen de (financiële) middelen en de maatschappelijke opgave.

De financiële mogelijkheden en de regionale maatschappelijke opgaven van corporaties verschillen. Eén op de vier corporaties geeft aan te weinig financiële mogelijkheden te hebben om aan de opgave te voldoen. Aedes heeft inmiddels een Aanjaagteam Collegiale hulp ingesteld waarin corporatiebestuurders samen met Aedes-medewerkers enkele nieuwe concrete ‘hulpmatches’ uitwerken.

Lees verder

Lid van de VTW en accountant? Kom dan naar de NBA bijeenkomst over de evaluatie van de Woningwet

Het ministerie van BZK voert momenteel een evaluatie uit naar de ervaringen met de Woningwet 2015. De focus van deze evaluatie ligt op de doorwerking van de maatregelen uit de Woningwet op de beoogde doelen. Werkt de wet zoals beoogd? Wat zijn daarbij eventuele neveneffecten?

NBA bijeenkomst
De NBA wil gebruik maken van de mogelijkheid om input te leveren voor de evaluatie van de wet en organiseert om die reden een bijeenkomst voor accountants werkzaam in of voor de woningcorporatiesector. Bent u VTW lid en werkzaam als accountant? U bent van harte welkom op maandag 5 november a.s. van 14.00-17.00 uur bij de NBA in Amsterdam.

Lees verder

Aankondiging: NVTZ lustrumfestival op 9 november

Onze zustervereniging de NVTZ (toezichthouders in zorg en welzijn) organiseert op 9 november een lustrumfestival ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de NVTZ. De titel van het lustrumfestival is: 'Van waarde blijven' en wordt gevierd in het Evoluon in Eindhoven. 

De VTW brengt dit lustrumfestival graag onder uw aandacht. Laat u verrassen door bijzondere en inspirerende perspectieven op waarde vanuit drie verschillende werelden: de samenleving, de praktijk van zorg en welzijn en governance.

Lees verder