Van de voorzitter - Volkshuisvestelijk toezicht

De Evaluatie van de Woningwet 2015 is in volle gang. Een belangrijke vraag is welk toezicht is nodig – en hoe dat vorm moet krijgen? Er wordt vooral naar gekeken naar de verhouding tussen de Autoriteit Woningcorporaties en het WSW. Voor ons is het van groot belang dat de dubbelingen en extra administratieve lasten in het toezicht verdwijnen: meer focus op het interne toezicht en het externe toezicht meer op gepaste afstand; stoppen met de verplichte visitaties en een eenvoudiger accountantsprotocol.

Volkshuisvestelijk toezicht
Helaas is er nog weinig aandacht voor het (lokale) volkshuisvestelijk toezicht. Ook na de Evaluatie blijft de vraag open staan wie er echt verantwoordelijk is voor het volkshuisvestelijk toezicht? Wie houdt toezicht op de Woonvisie en de prestatieafspraken op lokaal niveau? Daar ligt volgens mij een belangrijke taak voor het intern toezicht, als maatschappelijk aandeelhouder. Toezichthouders zijn bij uitstek geschikt om juist dat volkshuisvestelijk toezicht binnen de lokale driehoek (gemeente, huurders, corporatie) in te vullen.

Governance van netwerken
Maatschappelijk zien we een trend in de richting van veelal lokaal gebonden netwerken, o.a. wonen, zorg, welzijn, onderwijs, leefbaarheid, duurzaamheid. Voor de RvC van de corporatie ligt hier een opgave om het toezicht op de lokale netwerken mede vorm te geven. Dit vraagt om een andere benadering van governance. Het sluit ook aan bij toezichthouden vanuit de bedoeling van de corporatie, zoals dat in onze beweging Toezicht met passie in de praktijk wordt uitgewerkt.

Uitkristalliseren
Wilt u met de VTW meedenken over de invulling van het volkshuisvestelijk toezicht en de governance van netwerken of heeft u suggesties voor experts die ons kunnen helpen? Ik hoor graag uw inspirerende ideeën (en opbouwende kritiek). Stuur ze naar bureau@vtw.nl

Guido van Woerkom

NB Voor ik het vergeet…
Heeft u zich trouwens al opgegeven voor het sprankelende Congrestival dat de VTW op 28 september a.s. organiseert? Wees er snel bij! Opgeven kan via de link die u als VTW-lid heeft ontvangen. Werkt de link niet (meer)? Geef u dan op via bureau@vtw.nl


Terug