Van de voorzitter - 'De motor wordt gestart'

De hoofdlijnen van het Klimaatakkoord zijn op 10 juli jl. bekend gemaakt en er ligt een flinke opgave voor de woningcorporaties om een belangrijke bijdrage te leveren aan doelstellingen voor duurzaamheid en energietransitie.

De gepresenteerde hoofdlijnen geven een globale richting aan. De invulling - door het kabinet, door gemeenten en door corporaties - volgt nog. Volgens Diederik Samsom, voorzitter van de sectortafel Gebouwde Omgeving, is het duidelijk: de corporaties met hun meer dan 2 miljoen sociale huurwoningen, moeten als "startmotor" dienen voor de energietransitie. Er is dus werk aan de winkel.

Betaalbaar, beschikbaar - en duurzaam
De vraag is wel of de corporaties genoeg PK onder de motorkap hebben om de nodige snelheid te kunnen ontwikkelen. Het is op zichzelf goed dat we dicht op de ontwikkelingen zitten en dat er naar onze sector gekeken wordt om het voortouw te nemen. Verduurzaming is één van de belangrijkste afwegingsfactoren geworden. De beschikbaarheid en betaalbaarheid voor onze huurders blijft echter voorop staan. Dit vraagstuk - en het mogelijke spanningsveld dat kan ontstaan door de verduurzaming - zal ons de komende jaren nog wel heel wat hoofdbrekers kosten.

Aedes heeft al laten weten dat een snellere verduurzaming van huurwoningen meer geld gaat kosten en doet daarover een voorstel richting het kabinet.

Waar gaan we in investeren? Zoals in onze themabijeenkomst op 28 juni al bleek, zijn er diverse scenario's mogelijk om tot isolatie en verduurzaming te komen. Hoewel de "startmotor" betekent dat wij als corporatiesector met de race gaan beginnen, liggen er nog veel obstakels op de weg. Bij de te maken keuzes zijn er nog veel variabelen. Welk alternatief, welke keuze is het beste? Het wordt proefondervindelijk zoeken naar de juiste afslag.

Onze huurders, huidig én toekomstig, hebben recht op een goede, betaalbare woning die zo duurzaam mogelijk is. Vanuit de VTW gaan u en uw RvC zo goed mogelijk ondersteunen.

De stip op de horizon ligt er; nu gaat het om de juiste route uitzetten.

Ik wens u allen een mooie zomervakantie toe!

Guido van Woerkom
Voorzitter VTW


Terug