Interview Adriaan Vonk (Aedes) over de Vernieuwingagenda: "We zijn nog lang niet klaar"

De eerste resultaten van de Vernieuwingsagenda zijn gepresenteerd. Adriaan Vonk, manager sectorontwikkeling en professionalisering bij Aedes, kijkt positief terug op het eerste jaar. Bijna 100 corporaties werken in coalities met zestien partners (waaronder de VTW) actief mee aan innovaties in de sector. "Maar we zijn nog lang niet klaar."

Tekst: Lisette Vos

De Vernieuwingsagenda van en voor de corporatiesector is een ambitieus programma om samen beter en slimmer in te kunnen spelen op de snel veranderende maatschappij. In vijf jaar (tot en met 2021) werken corporaties - en partners binnen en buiten de sector - samen aan vernieuwing. Zes thema's staan centraal: duurzaamheid, betaalbaar bouwen & wonen, leefbare wijken, wonen & zorg, digitalisering en veranderkracht stimuleren.

Routekaart 2050
Eén van de concrete acties die voortkomen uit de Vernieuwingsagenda is de Routekaart 2050 die Aedes samen met corporaties heeft opgesteld. De ambitie is dat in 2050 alle corporatiewoningen CO2 neutraal zijn, maar hoe bereiken corporaties dat doel? Bijna 90 procent van alle corporaties heeft de Routekaart ingevuld, en daarmee kunnen corporaties scherpere afwegingen maken in hun strategie om te verduurzamen. Vonk: "Je blijft weg van de geloofsdiscussie. Dit instrument helpt om concrete stappen te zetten."

De leden van de VTW spelen een belangrijke rol in de vernieuwing in de corporatiesector, zoals op het thema duurzaamheid, maar ook bijvoorbeeld op het terrein van digitalisering, aldus Vonk. "De RvC is een belangrijke sparringpartner van de bestuurder, juist als het gaat om visie op de toekomst en de vernieuwing van de sector. Commissarissen moeten hierover ook zelf het gesprek aangaan met de bestuurder."

Samen optrekken
Aedes en de VTW trekken vaker samen op om thema's uit de Vernieuwingsagenda op de kaart te zetten. Zo zijn gezamenlijke bijeenkomsten georganiseerd over de Aedes Benchmark en opdrachtgeverschap. Tijdens de komende VTW-bijeenkomst over Toezicht op duurzaamheid op 28 juni (na de ALV van de VTW) is voorzitter Marnix Norder van Aedes één van de sprekers.

Disruptieve innovaties
Aedes heeft de concrete resultaten van het eerste jaar van de Vernieuwingsagenda op de website gepubliceerd (zie kader). Volgens Vonk zijn de eerste stappen gezet, maar valt er nog veel terrein te winnen. "We hebben in het eerste jaar vooral best practices gedeeld, die de koplopers in de sector al in de praktijk brengen. Voor corporaties die nog wat minder vooroplopen, is dat vernieuwend. Nu willen we in de coalities meer op zoek naar meer disruptieve innovaties, die écht verandering teweegbrengen in de sector."

Voorbeelden van vernieuwing die Vonk noemt zijn een robot-programma om de facturering veel sneller te verwerken of ijs omzetten in water om - met de energie die vrijkomt - woningen te verwarmen. "We willen meer. Er is altijd nog ruimte voor meer vernieuwing." 

Huurder centraal en communicatie
Daarnaast ziet Vonk van Aedes nog twee verbeterpunten die nodig zijn om samen tot slimmere en betere oplossingen te komen. Corporaties - en de coalities waarin zij samenwerken - moeten nog meer de huurder als uitgangspunt nemen: wat levert vernieuwing voor de huurder op?

Ook moet de communicatie over de Vernieuwingsagenda meer toegespitst worden op de specifieke doelgroepen die zich met één van de zes thema's bezighouden. Vonk: "De deelnemers doen veel goed werk, maar het zijn ook veel thema's. We willen in de communicatie beter aansluiten op de vakgebieden van de medewerkers van corporaties, zodat de bekendheid van deze beweging groeit en er meer mensen aansluiten." 

Albert Kerssies, directeur van de VTW, is positief over de Vernieuwingsagenda. "De vernieuwingsagenda sluit heel goed aan bij de belangrijkste thema's van de VTW. Vanuit de focus op de bedoeling van de corporaties en Toezicht met Passie is samen optrekken bij deze thema's dan ook vanzelfsprekend en noodzakelijk."

Meer informatie over de Vernieuwingsagenda

https://www.aedes.nl/artikelen/aedes/vernieuwingsagenda/vernieuwingsagenda-aedes-slimmer-en-beter-voor-elkaar.html

Overzicht eerste resultaten eerste jaar 2017:

https://www.aedes.nl/artikelen/aedes/vernieuwingsagenda/resultaten-van-een-jaar-vernieuwingsagenda.html


Terug