Meerderheid VTW-leden: beroepsregel beloning moet blijven

Een ruime meerderheid van de VTW-leden - 63 procent - vindt dat de huidige beroepsregel voor de beloning van commissarissen moet blijven. Dat blijkt uit een online onderzoek van de VTW onder 1.285 leden die één of meerdere commissariaten bekleden bij 307 woningcorporaties. De enquête is door 315 leden ingevuld.

Tekst: Lisette Vos
 
Drie jaar geleden heeft de VTW de beroepsregel bezoldiging ingesteld. Hierin staat onder meer hoeveel vergoeding de leden voor hun werk als commissaris maximaal kunnen ontvangen. Deze regel is gekoppeld aan de Wet Normering Topinkomens (WNT), waarin staat dat de RvC-voorzitter maximaal 15 procent van de beloning van de bestuurder mag ontvangen, een RvC-lid maximaal 10 procent. De maximale beloning volgens de beroepsregel van de VTW ligt lager. Met uitzondering van de hoogste klasse in de beloning: daar is het maximum van de beroepsregel gelijk aan de bovengrens in de WNT.

Evaluatie Wet Normering Topinkomens
Vooruitlopend op de evaluatie van de WNT in 2019 in de Tweede Kamer heeft de VTW een online onderzoek uitgevoerd naar de mening van de leden over de beloning van hun werk. Daarnaast heeft de VTW een kwalitatief onderzoek laten uitvoeren onder belanghouders: Aedes, NVBW, Woonbond, het ministerie BZK, en leden van de Tweede Kamer die bouwen & wonen in hun portefeuille hebben. Dit tweede deel heeft Job Hoogendoorn van Erasmus Research & Business Support (ERBS) in Rotterdam uitgevoerd.

Iets meer dan de helft van de ondervraagde leden - 51 procent - vindt dat de huidige beloning adequaat is. Toch vindt een ruime meerderheid - 85 procent - dat een hogere beloning te rechtvaardigen is. Dat heeft onder meer te maken met het feit dat het werk als commissaris meer tijd kost. Ook de complexiteit en de zwaarte van het werk is toegenomen, vinden de meeste leden. 

Belanghouders
In het onderzoeksverslag van Erasmus Research & Business Support beschrijft onderzoeker Job Hoogendoorn de visie van de belanghouders, op basis van de interviews die hij heeft gehouden. Aedes bevestigt dat het werk voor de RvC-leden complexer is geworden: een bescheiden verhoging van beloning zou een optie kunnen zijn, maar moet wel goed onderbouwd worden." De reputatie van de sector is nog steeds fragiel, aldus Aedes.

De NVBW heeft reserves om de beloning te verhogen en wijst op de voorbeeldfunctie van de bestuurders en commissarissen. De Woonbond ziet geen aanleiding voor een hogere beloning. Zo'n beloning is niet in het belang van de huurder. Bovendien, zo stelt de Woonbond, geldt de complexiteit van het werk ook voor de huurdersvereniging en zetten de huurders zich doorgaans vrijwillig in. Het ministerie van BZK vindt een eventuele aanpassing van de beroepsregel een zaak van de VTW en ziet een bijdrage van de VTW aan de evaluatie van de WNT in 2019 graag tegemoet.

Kritische Kamerleden
In de Tweede Kamer zijn vooral kritische geluiden te horen vanuit de SP en VVD. De SP vindt dat de corporaties eerst meer prestaties moeten leveren, zoals meer woningen bouwen, voordat een hogere beloning op de agenda kan komen. De VVD heeft vooral bezwaar tegen de manier waarop corporaties het aantal verhuureenheden (vhe's) vaststellen, door bijvoorbeeld parkeerplaatsen mee te tellen. De beloning is gebaseerd op het aantal vhe's. De VVD heeft hierover een motie ingediend die de Tweede Kamer heeft aangenomen. Ook vindt de VVD dat de koppeling tussen de beloning van de bestuurder en de commissaris oneigenlijk is."

Het CDA vindt dat de VTW-leden binnen de wet hun eigen afweging kunnen maken, maar stelt wel dat de VTW leden die een hogere beloning ontvangen dan het vastgestelde maximum daarop moet aanspreken. D66 meent dat de RvC's binnen de regelgeving ook hun eigen afweging moeten maken, en moeten zorgen voor draagvlak voor de beloning (intern en extern). De ChristenUnie, GroenLinks en PvdA waren ook benaderd voor het onderzoek, maar gaven aan geen tijd te hebben. De PVV heeft niet op het verzoek gereageerd.

Meer informatie
De evaluatie van de beroepsregel staat op de agenda van de Algemene Ledenvergadering van 28 juni a.s. Zie hier het programma van de ALV en de themabijeenkomst over duurzaamheid met o.a. Diederik Samsom, Marnix Norder en Elfrieke van Galen. https://www.vtw.nl/agenda/vtw-alv-en-themabijenkomst-toezicht-op-duurzaamheid
De stukken voor de ALV zijn vanaf 14 juni voor leden beschikbaar. Komt u als lid van de VTW ook meepraten over de evaluatie van de beroepsregel? 


Terug