Naleving PE-lidmaatschapseis 2017 en evaluatie PE-systeem

Per 1 januari 2018 heeft 98 procent van de leden voldaan aan de PE lidmaatschapseis 2017 (minimaal 5 uren/punten bij een commissariaat van één volledig jaar).  Ruim 2 procent van de leden heeft (nog) geen of onvoldoende PE punten geregistreerd; hierbij gaat het om één lid met uitstel. Als eerste stap in de interne procedure handhaving lidmaatschapseisen heeft het bestuur de betreffende leden gevraagd om uitleg. 

Eind maart 2018 blijkt hieruit het volgende: iets minder dan een derde heeft het lidmaatschap van de VTW beëindigd of aangegeven dit binnen twee maanden te zullen doen en geen nieuw commissariaat te ambiëren, meer dan een derde heeft de punten wel behaald maar nog niet geregistreerd en bij ongeveer een derde is nog niet duidelijk of de punten wel of niet zijn behaald en of de interne procedure al dan niet wordt voorgezet.

Ledenonderzoek en evaluatie PE-systeem
In het najaar van 2017 is, in opdracht van de PE-commissie, door Van Spaendonck BrancheAdvies een vervolgonderzoek gehouden over PE onder alle leden van de VTW.  De PE commissie zal, mede op basis van de resultaten van dit ledenonderzoek, het PE-systeem evalueren en aanbevelingen doen aan het bestuur ter verbetering. Op basis van deze aanbevelingen, zal het bestuur aan de ALV in november 2018 een voorstel voorleggen over het PE systeem per 2019. Een eerste discussie hierover vindt plaats in de ALV van 28 juni a.s. 


Terug