Evaluatie Woningwet: enquête RvC voorzitters verzonden

In januari is het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) gestart met de evaluatie van de Woningwet 2015. Het ministerie evalueert aan de hand van drie sporen: (1) analyse van de dVi; (2) de relatie Aw en WSW; en (3) het ophalen van ervaringen uit de sector. De VTW is betrokken bij de evaluatie middels de klankbord-groep van BZK, waarin ook Aedes, Woonbond, VNG, Stichting Visitatie, WSW, Aw en IBVN vertegenwoordigd zijn. De VTW heeft daarnaast ook een ledenwerkgroep ingesteld.

Enquête
Het belangrijkste onderdeel van spoor 3 is enquêtes uitzetten onder: corporaties (bestuurders + management), huurdersorganisaties, gemeenten en Raden van Toezicht. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Companen. Companen heeft de VTW gevraagd om de enquête voor de RvC / RvT te versturen.
Op 9 april jl. zijn de enquêtes verstuurd aan alle RvC voorzitters die aangesloten zijn bij de VTW. Bent u voorzitter en heeft u de enquête niet ontvangen? Stuur dan een mail naar: bureau@vtw.nl.

Mocht daar gelegenheid voor zijn, kan de vragenlijst besproken worden binnen de RvC om zo tot een gezamenlijke reactie te komen. De enquête kan slechts eenmaal worden ingevuld door middel van een unieke link. De reactie van de RvC gaat rechtstreeks naar Companen. 

Standpunt VTW over de enquête
De VTW vindt het heel belangrijk dat zo veel mogelijk voorzitters de enquête invullen en we roepen u dan ook op de enquête, die best wel veel tijd kost, volledig in te vullen. De VTW is wel kritisch op de inhoudelijke keuzes die het ministerie heeft gemaakt: zo vinden wij dat het ministerie louter terug wil kijken naar de situatie op 1 juli 2015. Hierdoor blijven belangrijke maatschappelijke thema's die op dit moment spelen, onderbelicht. In onze optiek zou de evaluatie ook een voorschot moeten nemen op het toekomstbestendig maken van de Woningwet voor de komende 5 tot 10 jaar. Dit betekent dat knelpunten rond de maatschappelijke opgave, zoals: beschikbaarheid & betaalbaarheid; verduurzaming; en wonen en zorg meer aandacht behoeven in de evaluatie en dus ook in deze enquête.

Oproep
De VTW roept u daarom op zoveel mogelijk knelpunten expliciet te benoemen. Maak gebruik van de ruimte die de enquête biedt om uw ervaringen te delen. Hebben de doelstelling van de wet ook het gewenste effect gehad? Daarnaast zijn er veel neveneffecten opgetreden, die negatieve gevolgen hebben voor het belangrijke werk dat corporaties kunnen doen in steden, dorpen, wijken en buurten.

Aan het einde van de enquête is er de optie om zelf onderwerpen te benoemen. Als suggestie geeft de VTW u mee om daar uw ervaringen te delen over bijvoorbeeld de woningmarktregio's en passend toewijzen. Uiteraard staat het u vrij om zelf ook andere onderwerpen aan te dragen.

Voor meer informatie over de evaluatie van de Woningwet: https://www.vtw.nl/evaluatie-woningwet 


Terug