e-NIEUWS november 2017 (nr. 1)

Het VTW Bureau gaat verhuizen!

Op vrijdag 17 november a.s. verlaat het VTW Bureau het kantoor van de SSH Utrecht aan de Plompetorengracht in Utrecht en verhuizen we naar het markante bedrijfsverzamelgebouw langs de A12 in Zoetermeer.

Lees verder

Administratiekosten corporaties drie keer hoger door onnodige regels

De nieuwe Woningwet kost woningcorporaties jaarlijks maar liefst 90 miljoen euro aan administratiekosten. Deze kosten zijn ruim drie keer hoger dan voor invoering van de wet. Terwijl het goedkoper kan; de jaarlijkse kosten kunnen door aanpassingen in de wet sowieso met 28 miljoen euro omlaag. Dit blijkt uit onderzoek van adviesbureau Sira Consulting, uitgevoerd in opdracht van Aedes, de vereniging van woningcorporaties. Door deze besparing zouden woningcorporaties een paar duizend woningen per jaar kunnen bouwen.

Lees verder

'Durf het onaangename gesprek te voeren' - interview met René Craemer en Ludo Wijngaarden

René Craemer en Ludo Wijngaarden waren na de bestuurscrisis bij Rochdale tot eind 2016 lid van de raad van commissarissen bij de Amsterdamse corporatie, Craemer als voorzitter. Ze kennen de praktijk van het intern toezicht door en door. Samen hebben ze een methode voor zelfevaluatie ontwikkeld. Hun boodschap: ‘Durf het onaangename gesprek te voeren.’

Lees verder

28 november a.s.: 'De verbinding verbeterd'- symposium met de Woonbond en Algemene Ledenvergadering

Op dinsdag 28 november a.s. bent u als VTW lid van harte welkom op het symposium 'De verbinding verbeterd' over de relatie tussen de RvC en de huurdersorganisaties. De VTW organiseert dit symposium samen met de Woonbond. Aansluitend vindt de Algemene Ledenvergadering van de VTW plaats.

Huurders - vertegenwoordigd door de huurdersorganisatie - hebben met de komst van de Woningwet 2015, meer formele invloed op het volkshuisvestelijk beleid van de corporaties én op intern toezicht. Tegen de achtergrond van deze veranderde context gaan VTW en Woonbond graag, met u als commissaris en met vertegenwoordigers van huurdersorganisaties, in gesprek over het belang van een goede verbinding tussen de Raad van Commissarissen en de huurdersorganisatie. Wij vragen u om hierbij uw eigen ervaringen te delen.

Lees verder

'Houd de relatie zuiver' - de huurderscommissaris en de huurders

In de editie van Aedes Magazine van november 2017 staat het interessante artikel 'Houd de relatie zuiver' over de huurderscommissaris en de huurders. Huurders hebben - met de komst van de Woningwet 2015 - meer invloed op het beleid van de corporaties én op intern toezicht. Wat betekent dat voor de rol van de huurderscommissaris en de relatie van de toezichthouders met de huurdersorganisaties?

Lees verder

Vertrouwen nodig voor goede verhouding bestuurder en commissaris

Vertrouwen en het eigen gedrag vormen de basis voor een goede verhouding tussen bestuurder en commissaris. Dat was de rode draad op een bijeenkomst die De Vernieuwde Stad en de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties organiseerden voor hun bestuursvoorzitters en voorzitters van de raden van commissarissen op 30 oktober in Utrecht.

Lees verder

Toezicht in de praktijk casus 4: Simpele benoemingsprocedure wordt een conflict

Over de rubriek Toezicht in de praktijk:

In deze rubriek wordt elke maand een casus gepresenteerd en in de behandeling een aantal oplossingsrichtingen aangegeven. Het is natuurlijk maar een beperkt beeld van de werkelijkheid en altijd ontbreken min of meer belangrijke aspecten. Maar dat is altijd zo en het is nu juist aan de commissarissen om daar op door te vragen. De behandelaars van deze casus hebben niet de pretentie de enige oplossing te hebben gegeven.

Simpele benoemingsprocedure wordt een conflict
Voor de opvolging van een lid van de RvC wordt gezocht naar een persoon met o.a. een financiële achtergrond. Dit nieuwe lid moet over twee jaar de huidige voorzitter van de Auditcommissie opvolgen.

Lees verder

Personen met verward gedrag - verslag van inspiratiebijeenkomt VTW en NVTZ

De vermaatschappelijking van de zorg wordt breed aanvaard, maar leidt in de praktijk regelmatig tot incidenten en teleurstellingen. Met name deze incidenten krijgen veel aandacht in de media en hebben vanuit de landelijke overheid tot bestuurlijke interventies geleid. Zo is er een Schakelteam personen met verward gedrag ingesteld.
We zijn met elkaar incident-gedreven en sterk gericht op wat er fout gaat. We veronderstellen dat we door ‘blaming en shaming’ kunnen leren, echter het tegendeel is vaak het geval. Kunnen we met elkaar meer leren door te kijken naar wat er goed gaat en in het licht te zetten?

Lees verder

Drie regionale dialoogsessies: 'Toezicht en besturen met Passie' in december

Hoeveel ruimte is er tussen bestuurders en toezichthouders voor wederzijds vertrouwen en een goed gesprek? Nemen we die ruimte wel voldoende? En wat zijn daarin dan de verantwoordelijkheden en rollen? NVBW, Aedes en VTW organiseren op 7, 14 en 19 december 2017, drie regionale dialoogsessies voor bestuurders en commissarissen.

Lees verder